Feilutbetaling av lønn – krav på tilbakebetaling?

Arbeidsrett feilutbetaling loenn

Ved feilutbetaling av lønn vil arbeidsgiver ha et ønske om å kreve pengene tilbakebetalt. Imidlertid vil ikke alltid arbeidsgiver ha et ubetinget krav på tilbakebetaling, dvs. med mindre det foreligger et klart avtalemessig grunnlag mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/01/2022

Kort om feilutbetaling av lønn

Hvis arbeidstaker får utbetalt for mye i lønn, oppstår spørsmålet om arbeidstaker har en plikt til å betale dette tilbake til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan i slike tilfeller ha adgang til kreving av tilbakebetalt beløp gjennom prinsippet om condictio indebiti.

Condictio indebiti er den alminnelige lære om retten til å kreve tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale.

For å finne ut om arbeidsgiver kan kreve tilbakebetaling etter condictio indebiti må man i henhold til rettspraksis foreta en konkret vurdering av situasjonen, hvor en rekke momenter vil spille inn i vurderingen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer din situasjon, og bevisstgjør deg på dine rettigheter i din konkrete sak.

Ansvarsområde

Hvem som er ansvarlig for at det har blitt foretatt feil i lønnsutbetalingen, vil være et forhold som skal tas i betraktning ved vurderingen om tilbakebetaling kan kreves.

I de fleste tilfeller er det arbeidsgiver som er ansvarlig for at det har blitt utbetalt for mye i lønn, og det er da arbeidsgiver som er nærmest til å bære følgende av det uriktige oppgjøret.

Hvis lønnsberegningen imidlertid er foretatt etter at oppgave/timeliste er innlevert av arbeidstakeren, vil det være arbeidstaker som er nærmest til å bære følgene dersom disse oppgavene/timelistene inneholder feil.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg gjennom hele den juridiske prosessen, enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Videre vil det ha betydning om arbeidstaker var kjent med at lønnsutbetalingen var feil. Hvis arbeidstaker vet eller burde visst at lønnsutbetalingen var feil, taler dette for at arbeidsgiver bør kunne kreve tilbake beløpet.

I forbindelse med utbetalingen vil arbeidstaker ha en plikt til å sjekke lønnsslippen.

Ved å sjekke denne vil arbeidstaker da lett kunne se om han/hun har fått for mye utbetalt i lønn. Det at arbeidstaker unngår å sjekke lønnsslippen, er et forhold som i utgangspunktet ikke skal gå ut over arbeidsgiver.

Også tiden fra lønnsutbetaling fant sted og frem til tilbakebetaling kreves, vil være et moment i vurdering av om arbeidsgiver kan kreve beløpet tilbakebetalt. Det at det har gått lang tid siden lønnsutbetalingen taler ofte mot at arbeidstaker skal tilbakebetale beløpet.

Bakgrunnen for dette er at arbeidstaker da ofte vil ha innrettet seg etter utbetalingen.

Kravet vil uansett foreldes etter tre år slik at arbeidsgiver ikke kan kreve tilbakebetalt beløp hvis det er over tre år siden feilutbetalingen fant sted.

Utbetalingens størrelse

Hvis det kun har blitt overført et lite beløp, skal det mer til for at arbeidstaker merker at lønnsutbetalingen er feilaktig.

Dersom utbetalingen imidlertid er mye høyere enn normalt, vil dette tale for tilbakebetaling. Arbeidstaker vil i så fall ikke være i god bør og vedkommende da bør forstå at lønnsutbetalingen ikke var riktig.

Arbeidsgiver har i utgangspunktet ikke adgang til å foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan likevel inngå en skriftlig avtale om lønnstrekk hvis arbeidstaker har fått for mye utbetalt i lønn.

Det er heller ikke uvanlig at det inntas en generell regel i den enkeltes arbeidsavtale om at arbeidsgiver skal kunne foreta lønnstrekk ved feilutbetalinger. Det er imidlertid ikke avklart hvorvidt en slik forhåndsavtale vil kunne danne grunnlag for trekk i lønn eller et krav om tilbakebetaling av den aktuelle feilutbetalingen.

Lovens formål tilsier en slik avtale må inngås etter feilutbetalingen har skjedd og før lønnstrekket gjennomføres. Dette er også i samsvar med Sivilombudsmannens uttalelser, senest i 2017.

For å sikre at man har tilstrekkelig grunnlag for å foreta trekk i lønn vil vi anbefale at arbeidsgiver orienterer arbeidstaker om den aktuelle feilutbetalingen, og deretter innhenter arbeidstakers samtykke, før det foretas trekk i lønn.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til lønn og tilbakebetaling.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Anne-Marthe

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater