Forbud mot trekk i lønn og feriepenger

En gruppe mennesker sitter i en sal. Foto

Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-15at arbeidsgiver som hovedregel ikke kan foreta trekk i den ansattes lønn og feriepenger ved mindre et av unntakene i bestemmelsens tredje ledd gjør seg gjeldende.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
13/05/2024

Fra tid til annen hender det at arbeidsgiver mener å ha et pengekrav mot en eller flere av sine ansatte. Det kan for eksempel skyldes at det har blitt utbetalt for mye lønn, den ansatte har ødelagt noe eller at den ansatte har ugyldig fravær som det har blitt utbetalt lønn for.

Unntak 1 - Når det er hjemlet i lov

Det kan foretas trekk når det er lovregulert. Det kan f.eks. være snakk om underholdsbidrag.

Unntak 2 - Egenandel til tjenestepensjon

Arbeidsgiver har rett til å foreta trekk i lønn og feriepenger for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger som er omfattet av foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller offentlige tjenestepensjonsordninger. I slike tilfeller vil adgangen til lønnstrekk være regulert av særlovgivning.

Unntak 3 - Når det er forhåndsbestemt i skriflig avtale

Når det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale er et praktisk viktig unntak..

Det er ikke uvanlig at det inntas en generell regel i den enkeltes arbeidsavtale om at arbeidsgiver skal kunne foreta lønnstrekk ved feilutbetalinger.

I en høyesterettsavgjørelse fra 2021 slo imidlertid Høyesterett fast at «den avtalen lønnstrekket bygger på, må konkretisere det aktuelle lønnstrekket i en slik grad at arbeidstakeren beholder forutsigbarhet for sine lønnsutbetalinger».

Dommen innebærer at standardklausuler om lønnstrekk ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig til å foreta lønnsjustering ved feilutbetalinger.

I slike tilfeller må det foretas en konkret vurdering, hvor man vurderer om avtalen gir arbeidstakeren tilstrekkelig forutberegnelighet.

Utbetales det mye feil, anbefaler vi at det inngås en ny avtale om lønnstrekk med den ansatte. Her er det viktig at den ansatte gis tid til å betale beløpet tilbake.

Unntak 4 - Hvis det er fastsatt i tariffavtale

Når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for fagforeningskontingent, herunder premie til kollektiv forsikring som er knyttet til medlemskap i fagforening, eller avgift til opplysnings- og utviklingsfond, eller til lavtlønnsfond, vil det være adgang til trekk.

Unntak 5 - Ved skadeforvoldelse

Det kan foretas trekk i lønn når det gjelder krav om erstatning for skade eller tap som den ansatte i forbindelse med arbeidet forsettelig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten. Det kreves imidlertid at den ansatte skriftlig erkjenner dette erstatningsansvaret.

Alternativt kan erstatningskrav bli fastslått ved dom. Ytterligere kan det foretas trekk i lønn og feriepenger dersom arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling (fantegår). Det innebærer at arbeidstaker går fra stillingen uten etter avtale eller før utløpet av oppsigelsestiden. I et slike tilfeller vil arbeidsgiver gjerne påføres et økonomisk tap som kan kreves erstattet.

Unntak 6 - Ved arbeidsnedleggelse eller arbeidsstenging

Det siste unntaket fra hovedregelen om at det ikke er adgang til å foreta trekk i lønn eller feriepenger, er når det på grunn av gjeldende rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær på grunn av arbeidsnedleggelse eller arbeidsstenging i avregningsperioden.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater