Forbud mot lønnstrekk og trekk i feriepenger

Arbeidsmiljøloven § 14-15, 2. ledd slår fast at arbeidsgiver som hovedregel ikke kan foreta trekk i den ansattes lønn og feriepenger.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
31/07/2018

Selv om arbeidsgiver mener at han har et krav på den ansatte, har arbeidsgiver ikke rett til å foreta trekk i lønn og feriepenger. Bakgrunnen for arbeidsgivers krav er typisk at den ansatte har ødelagt en gjenstand eller fordi han har ulovlig fravær.

Men fra dette utgangspunktet er det en del viktige unntak.

Unntak 1 - Når det er hjemlet i lov

Det kan foretas trekk når det er hjemlet i lov, eks. krav om underholdsbidrag eller ved regelmenterte innskudd i pensjonsordning.

Unntak 2 - Når det er forhåndsbestemt i skriflig avtale

Når det på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale. Praktisk vil være at partene ved inngåelsen av arbeidsavtalen har avtalt at feil utbetalt lønn kan korrigeres i neste avlønning.

Men dersom det er foretatt uriktig avlønning over lang tid, vil neppe en slik avtale gi grunnlag for å korrigere for mer enn for forutgående avlønning. For evt. overskytende krav må det inngås separat avtale.

Unntak 3 - Hvis det er fastsatt i tariffavtale

Tariffavtale kan gi grunnlag for å foreta trekk i fagforeningskontingent mv.

Unntak 4 - Ved skadeforvoldelse

Det kan foretas trekk i lønn når det gjelder krav om erstatning for skade eller tap som den ansatte i forbindelse med arbeidet forsettelig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten. Dernest kreves at arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar.

Lønnstrekk på grunn av forsettelig eller grov skadeforvoldelse/ tap kan også fremsettes dersom det er fastslått i dom. Ytterligere kan det foretas trekk i lønn og feriepenger dersom arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling (fantegår). Dvs. at arbeidstaker går fra stillingen uten etter avtale eller før oppsigelsestiden har utløpt. I et slikt tilfelle kan arbeidsgiver bli påført et økonomisk tap som kan kreves erstattet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater