• Hovedside>
  • Ansettelse>
  • Har arbeidsgiver plikt til å omplassere arbeidstaker som har vært sykemeldt i lengre tid?

Har arbeidsgiver plikt til å omplassere arbeidstaker som har vært sykemeldt i lengre tid?

Har arbeidstaker vært sykemeldt i lang tid, må arbeidsgiver vurdere hva han skal gjøre; skal arbeidsforholdet opprettholdes? Er det grunnlag for å avslutte deg ved bruk av oppsigelse? Skal den ansatte fortsette i tidligere stilling eller skal han omplasseres til ny stilling?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/08/2018

Når arbeidstaker returnerer på jobb etter å fått redusert arbeidsevnen som følge av sykdom, ulykke, slitasje eller lignende, plikter arbeidsgiver å iverksette nødvendige tiltak slik at arbeidstakeren skal kunne beholde jobben.

Tilretteleggingsplikt

I slike tilfeller har arbeidsgiver en tilretteleggingsplikt og utgangspunktet er at arbeidstakeren skal gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid som vedkommende hadde før arbeidsevnen ble redusert. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 4-6. Tilretteleggingstiltak som kan gjennomføres i slike tilfeller kan eksempelvis være å endre arbeidstid, arbeidsutstyr og rutiner. Andre tiltak kan være å anskaffe hjelpemidler, endre arbeidsplassen ved å skaffe tilpassede møbler eller endre atkomstmuligheter. Dette er typisk tilfellet der vedkommende arbeidstaker som følge av en ulykke har behov for rullestol og vil ha behov for rullestolheis eller rampe for komme inn på arbeidsplassen.

Arbeidsgivers plikter strekker seg langt, men tilretteleggingsplikten er ikke absolutt. Arbeidsgiver må vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle hvilke tiltak som det er mulig å iverksette. Vurderingen må da foretas ved en avveining mellom virksomhetens art, størrelse, økonomi og arbeidstakers forhold.

Omplassering

Dersom arbeidstakeren ikke kan fortsette i sitt vanlige arbeid, plikter arbeidsgiver å vurdere om arbeidstakeren kan omplasseres til annet passende arbeid. Også dette følger av arbeidsmiljøloven § 4-6.

I "passende" arbeid ligger det at arbeidstakeren må være kvalifisert for stillingen. På denne bakgrunn kan ikke arbeidstakeren kreve en hvilken som helst stilling. Arbeidsgiver må imidlertid strekke seg langt for å forsøke å omplassere arbeidstakeren. Arbeidsgiver må da både undersøke om det er ledige stillinger i bedriften på tidspunktet omplassering kreves samt undersøke om det vil bli ledige stillinger innen kort tid. I så tilfelle må det foretas en vurdering om arbeidstakeren er kvalifisert for disse stillingene. Arbeidstaker kan på sin side ikke kreve at det opprettes nye stillinger i virksomheten. Som arbeidstaker kan man i utgangspunktet heller ikke kreve at andre ansatte bytter arbeid med en. Dette ble fastslått i en Høyesterettsdom fra 1995. Høyesterett åpnet imidlertid for at det i noen tilfeller kan være mulig. De uttalte at dette kan stille seg annerledes hvis arbeidsgiver innenfor rammen av sin vanlige styringsrett, kan beordre en annen arbeidstaker å ta over den yrkeshemmetes arbeid, også om dette skjer mot vedkommendes ønske. Da må i så fall arbeidsavtalen være utformet slik at den dekker begge stillingene.

Arbeidstakeren må nok også godta en stilling vedkommende er overkvalifisert for, men arbeidsgiver må alltid først søke å tilby arbeidstakeren en stilling som i størst mulig grad svarer til tidligere lønn og arbeidsoppgaver.

Saksbehandling

Dersom arbeidsgiver ønsker å overføre en arbeidstaker til et annet arbeid, skal både arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres. Det er således ikke tilstrekkelig at den tillitsvalgte og arbeidstakeren kun er tilstede i møtet idet de skal "tas med på råd".

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater