Har du krav på ny ferie ved sykdom i ferien?

Et par flyter i baderinger i et turkist vann. Foto

Dersom arbeidstaker blir syk i ferien eller i forbindelse med uttak av ferie, kan han eller hun under visse vilkår ha krav på å få ny ferie. Hvilke vilkår må være oppfylt for å ha krav på dette?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
26/08/2022

Hva er dine rettigheter om du blir syk i ferien?

Er du arbeidstaker og har blitt syk i ferie, eller er du arbeidsgiver og har ansatte som melder fra om sykdomstilfeller under ferieavviklingen?

Da er du viktig at du er oppmerksom på de endringer som ble gjort i ferieloven med virkning fra 1. juli 2014.

Som følge av at EUs arbeidstidsdirektiv ble gjort til en del av EØS-avtalen, ble det blant annet nødvendig å gjøre endringer i ferielovens bestemmelser om retten til ny ferie ved sykdom i ferien.

Tidligere var det slik at sykdom i ferien først dannet grunnlag for ny ferie dersom det var snakk om minst en ukes sammenhengende sykefravær, med aktuelle lovendring er dette endret slik at arbeidstaker nå har krav på ny ferie fra og med første fraværsdag.

Har du krav til utsettelse ved sykdom i ferien?

Adgangen til ny ferie er regulert i ferielovens § 9 nr. 1 andre ledd., og stiller som vilkår at arbeidstaker er 100% sykmeldt, og at dette dokumenteres med legeerklæring.

Det vil således ikke være anledning til å få utsatt ferien på denne måten ved delvis sykemelding. Krav om ny ferie må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt etter sykefraværet eller ferien (dersom man blir friskmeldt under ferien).

Samtidig med denne endringen fjernes muligheten til å få utbetalt lønn for ikke avviklet restferie. Bakgrunnen for dette er å fremheve et av hovedhensynene bak ferielovgivningen, som er at arbeidstaker skal gis anledning til å få nødvendig restitusjon og hvile. På den annen side fjerner lovendringen også den tidligere begrensningen av hvor mye ikke avviklet ferie som kan overføres til neste år. Tidligere var slik overføring begrenset til to uker, mens man i dag kan overføre hele ferien, dersom denne ikke har latt seg avvikle i det aktuelle året.

For arbeidsgivere vil regelendringen kunne medføre høyere utgifter til sykepengeutbetalinger i de første 16 dagene av sykemeldingsperioden – arbeidsgiverperioden. Sykdomstilfeller av noen dagers varighet som inntreffer i ferien ville tidligere ikke dannet grunnlag for kompensasjon for den ansatte. Med denne lovendringen, vil imidlertid en arbeidstaker som har vært sykmeldt i slike korte perioder i løpet av ferien, nødvendigvis måtte få tilsvarende antall dager fri med full lønn på et senere tidspunkt.

Arbeidsgiver vil fremdeles ha samme anledning til å bestride sykemeldingens grunnlag som tidligere, dersom man mistenker at den ansatte faktisk ikke er syk, eller at det andre årsaker enn rent medisinske som ligger bak.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater