Når må den ansatte erstatte skade han forvolder?

Ved hendelige uhell kan ikke arbeidsgiver kreve at den ansatte erstatte skade han forvolder. Men dersom skade er forvoldt ved grov uaktsomhet eller forsett, vil arbeidsgiver kunne fremsette krav om erstatning for det tap som har oppstått.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/04/2019

I enkelte situasjoner oppstår spørsmålet om arbeidstaker kan holdes økonomisk ansvarlig for skade eller tap denne har forvoldt under utførelsen av sitt arbeid. Særlig relevant blir spørsmålet om når arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn for skade arbeidstaker har forvoldt, og nedenstående redegjørelse er avgrenset til å behandle dette spørsmålet. Spørsmålet er regulert arbeidsmiljøloven § 14-15.

Bestemmelsen regulerer både erstatning for direkte ødeleggelse eller fysisk skadeforvoldelse, og erstatning for handlinger som kun medfører et økonomisk tap for arbeidsgiver.

Vilkår

For at arbeidsgiver skal kunne gjennomføre slikt trekk i arbeidstakers lønn, må flere vilkår være oppfylt.

For det første må skaden være voldt i forbindelse med arbeidet, og den må være gjort med forsett (vilje) eller grov uaktsomhet (typisk skjødesløs adferd). Dette innebærer at erstatning for skade som følger av uhell, eller mindre grad av uaktsomhet, ikke kan danne grunnlag for trekk i lønn.

Videre er det vilkår at det ikke foreligger noen tvist om at den ansatte faktisk er ansvarlig for aktuelle. For at dette vilkåret skal være oppfylt må arbeidstaker enten skriftlig erkjenne erstatningsansvaret, eller det må foreligge dom som fastslår ansvaret. Selv om ansvaret ikke er skriftlig erkjent eller det foreligger dom, kan arbeidsgiver likevel gjennomføre trekk for erstatning for tap som oppstår som følge av at arbeidstaker forlater arbeidsplassen uten varsel eller avtale, eventuelt før utløpet av oppsigelsestid (fantegang).

Selv om ovennevnte vilkår er oppfylt, betyr dette likevel ikke at arbeidsgiver kan trekke hele beløpet på en lønning eller feriepengeutbetaling. Av hensynet til at arbeidstaker ikke skal bli satt i en situasjon hvor han på kort varsel blir fratatt muligheten til å forsørge sin familie, kan lønnstrekk kun gjøres i det som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand.

Før slikt trekk gjennomføres, skal arbeidsgiver drøfte grunnlaget for trekket og beløpets størrelse med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte. Dette gjelder ikke dersom arbeidstaker selv ikke ønsker det.

Ved utbetalingen eller straks etter denne skal arbeidstaker ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og trekk som er foretatt

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater