Utvidet ramme for daglig arbeidstid

Pr. 1. juli 2015 ble det foretatt en endring i arbeidsmiljøloven mht. grensen for den daglige arbeidstiden, jf. §§ 10-4 og 10-5. Det er i arbeidsmiljøloven satt begrensninger for hvor mye arbeidstaker kan arbeide i løpet av et døgn og en uke. Ved den seneste lovendringen har lovgiver gitt arbeidsgiver og arbeidstaker en utvidet rett til å inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/07/2018

Lovendringen vil bety at arbeidstaker enkelte dager og uker må arbeide utover lovens grenser for daglig og ukentlig arbeidstid.

Lovendringen vil ikke ha betydning for arbeidstaker samlede årlige arbeidstiden, men vil innebære at arbeidstaker vil måtte arbeide mer i kortere perioder.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med hjemmel i individuell arbeidsavtale

I arbeidsmiljøloven er det gitt mulighet for arbeidstaker og arbeidsgiver å inngå avtale om at den alminnelige arbeidstiden pr. dag og pr. uke kan overstige lovens grenser for daglig og ukentlig arbeidstid. Ved lovendringen vil den maksimale daglige arbeidstiden øke fra ni til 10 timer. Når det gjelder den maksimale arbeidstiden på 48 timer over en periode på syv dager, så vil den opprettholdes. Dog vil det være mulig for arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale gjennomsnittsberegning over en periode av åtte uker. Samlet arbeidstid kan dog ikke overstige 50 timer i løpet av den periode av syv dager.

Det er viktig å være oppmerksom på et unntak fra adgangen til å avtale utvidet arbeidstid med arbeidstaker; arbeidsgiver har ikke slik adgang i relasjon til arbeidstaker som er midlertidig ansatt med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 14-9, 1. ledd bokstav f, dvs. den nye generelle adgangen til å inngå avtale om midlertidig ansettelse. Se § 10-5 nr. 1 siste setning.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med hjemmel i tariffavtale

Med hjemmel i tariffavtale kan tariffbundne parter avtale maksimal daglig arbeidstid på inntil 12,5 timer, dvs. en utvidelse på 2,5 timer. Likevel opprettholdes begrensningen på 48 timer over en periode av syv dager. Det er dog adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden over en periode av åtte uker. I så fall må ikke arbeidstiden overstige 54 timer over en periode av syv dager.

Grensene for den maksimale daglige arbeidstiden i tariffavtale økes fra 10 til 12,5 timer. Også for slike avtaler opprettholdes grensen på 48 timer over en syvdagersperiode, men det er adgang til å gjennomsnittsberegne over åtte uker. Arbeidstiden må ved slik gjennomsnittsberegning ikke overstige 54 timer i løpet av syv dager.

Maksimal grense for samlet ukentlig arbeidstid

Ved endringen i arbeidsmiljøloven innføres det en maksimal grense på 69 timer når gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kombineres med pålagt overtid.

Arbeid på søndager og helligdager

Ved lovendringen utvides adgangen til å jobbe flere søndager på rad fra to til tre.

Beredskapsvakt

Tidligere ble beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet medregnet i arbeidstiden med 1/5. Etter lovendringen pr. 1. juli 2015 endres dette slik at kun 1/7 av beredskapsvakten medregnes i den ordinære arbeidstiden.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater