Avskjed av arbeidstakere i ledende stillinger

Vilkårene for avskjed er i utgangspunktet de samme for arbeidstakere i ledende stilinger som for alle andre arbeidstakere. En arbeidsgiver kan imidlertid forvente noe mer av en leder enn av en underordnet. Hvordan skal da vilkårene forstås og hva kan danne grunnlag for avskjed av en ansatt i ledende stilling?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
09/08/2017

Avskjed

Det er to alternative vilkår som må være oppfylt for at en avskjed skal være berettiget, grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-14. Som utgangspunkt har en ansatt i ledende stilling det samme stillingsvernet som andre ansatte. Personer i ledende stillinger kan imidlertid ved forhåndsavtale si i fra seg disse rettighetene mot etterlønn ved fratreden. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-16.

Dersom det ikke er inngått en slik forhåndsavtale, er som nevnt utgangspunktet de alminnelige stillingsvernsreglene. Det er likevel slik at stillingsvernet for en ansatt i ledende stilling er noe svakere. Dette fordi en person med en ledende stilling har et større ansvar i bedriften. Dette gjenspeiler seg ofte også i lønnen som medfølger stillingen.

Når kan arbeidstaker i ledende stilling avskjediges?

Avskjed er en strengere reaksjon overfor arbeidstaker enn oppsigelse. Det kan imidlertid i noen tilfeller være et større behov for at en ansatt i ledende stilling, eksempelvis en daglig leder, fratrer umiddelbart.

Handlinger som kan føre til avskjed fører som oftest også til at tillitten til vedkommende svekkes. Konkrete handlinger som kan føre til avskjed er grovt brudd på lojalitetsplikten, økonomisk mislighold eller trakassering av ansatte. Slik opptreden kan en bedrift sjelden akseptere og avskjed kan dermed være rettmessig. Brudd på lojalitetsplikten kan dessuten være mer alvorlig for ledere enn for ordinære ansatte, nettopp fordi man i kraft av en lederstilling har et større ansvar i og for bedriften.

Før avskjed besluttes må arbeidsgiver, uavhengig av stillingens art, foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering. I vurderingen må arbeidsgiver se hen til hva som faktisk har skjedd, hvordan den ansatte forklarer dette og hvordan en avskjed vil ramme arbeidstakeren. Forskjellen på en ansatt som innehar en ledende stilling og en ansatt som ikke innehar det, vil generelt være at lojaliteten og tilliten til bedriften som utgangspunkt forventes å stå noe sterkere når man er leder. Dette innebærer at handlinger som kanskje ikke ville ført til avskjed for en kontoransatt likevel ville kunne gjøre det for en daglig leder.

Vurderes avskjed av en ansatt med en ledende stilling, er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. Prosessen avhenger av juridiske vurderinger og det vil ofte være lønnsomt å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett tidlig i prosessen. Hos Codex Advokat Oslo AS vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater