Erstatning ved avskjed

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Grunnlag for erstatning ved usaklig/ ugyldig avskjed

Dersom en avskjed kjennes ugyldig av domstolen, eller partene under forhandlinger finner at avskjeden ikke er saklig, kan arbeidstakeren fremsette krav om erstatning, jf. aml. § 15-12. Loven gir anvisning på at et erstatningskrav skal fastsettes til det som er rimelig "under hensyn til det økonomiske tap, arbeidstakerens og arbeidsgiverens forhold og omstendighetene for øvrig finner rimelig."

Erstatning for påført økonomisk tap

Det sentrale elementet vil være at den ansatte fremsetter krav om erstatning for allerede påført økonomisk tap. En avskjediget har normalt ikke stått i stilling etter at avskjed ble meddelt. Det skal gjøres fradrag for evt. mottatt lønn, men også for lønn han burde mottatt. Poenget er at arbeidstakeren har plikt til å forsøke å begrense sitt tap. Det skal også gjøres fradrag for sykepenger, men ikke for arbeidsledighetstrygd.

Erstatning for fremtidig inntektstap

Krav om erstatning for tap i fremtidig inntektstap vil det være aktuelt å fremsette der det må påregnes å gå tid før arbeidstakeren på nytt kommer i arbeid, alternativt dersom det nye arbeidet er lavere lønnet.

Erstatning for "tort og svie" - oppreisningserstatning

I noen få tilfeller vil det kunne bli aktuelt å fremsette krav om erstatning for oppreisning "tort og svie". Det i rettspraksis lagt til grunn at avskjeden må ha påført den ansatte en usedvanlig stor belastning for at det skal være grunnlag for å utbetale oppreisning. Fordelen med oppreisning er at den er skattefri for inntil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp, dvs. om lag kr. 123.000,-, jf. skattelovens § 5-10 bokstav e. Ytelsen vil være skattefri for arbeidstakeren og skal ikke svares arbeidsgiveravgift av beløpet.

I vurderingen av erstatningskrav etter en avskjed, vil begge parter ha behov for faglig bistand. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos Arbeidsrettsadvokater.no vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater