Dagpenger ved permittering

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/08/2018

Dom fra Høyesterett vedørende dagpengepraksis ved permittering, HR-2014-00656-A

Det er avsagt en dom fra Høyesterett, der retten til dagpenger utvides i forhold til den praksis som NAV har lagt til grunn i lang tid.

Det presiseres at dommen ikke er prosedert av våre advokater, men presenterer som illustrasjon og oppdatering av rettspraksis innenfor arbeidlivsjussens område.

Fra 2011 har NAV ført en streng praksis for tildeling av dagpenger under permittering. Ordningen med dagpenger under permittering er hjemlet i folketrygdloven § 4-7. Det heter der at "[d]et ytes dagpenger til medlem som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke."

Selv om arbeidsgiver rettmessig har hatt adgang til å permittere, har mange arbeidstakere likevel fått avslag på søknad om dagpenger fra NAV. I realiteten har det vært innført krav om at årsaken til permittering må være uforutsigbar. Dette har medført at mange arbeidstakere har kommet i en uheldig økonomisk situasjon. 31. mars 2014 avsa Høyesterett en dom som vil medføre at NAV nå må endre sin praksis på området. Spørsmålet for Høyesterett var om to permitterte arbeidstakere hadde rett på dagpenger når permitteringen skyldtes en negativ markedsutvikling i bransjen som ikke kunne karakteriseres som uventet. De to arbeidstakerne hadde blitt 50 % permittert fra sine stillinger i et trykkeri grunnet sviktende markedsutvikling. De søkte om dagpenger i permitteringsperioden, men fikk avslag fra både NAV og etterfølgende klageinstanser. Klageinstansenes vedtak ble anket inn for Trygderetten som stadfestet vedtakene. Trygderetten begrunnet kjennelsene med at permitterte arbeidstakere ikke hadde rett til dagpenger ved permitteringer som skyldes vanlige markedsrisiko, og at permitteringene var forårsaket av markedsmessige svingninger som ikke kunne sies å være spesielt uforutsigbare. Arbeidstakerne anket trygderettens kjennelser inn for lagmannsretten som opprettholdt trygderettens kjennelser.

Lagmannsrettens dom ble anket videre til Høyesterett der et enstemmig Høyesterett kom til et annet resultat enn tidligere instanser. I motsetning til Trygderetten kom Høyesterett til at vilkåret i folketrygdloven § 4-7 anses oppfylt selv om arbeidsmangelen skyldes normale markedssvingninger og selv om disse ikke var spesielt uforutsigbare. Høyesterett pekte på at loven ikke sa noe om at arbeidsmangelen måtte skyldes uforutsigbare eller uventede omstendigheter. Høyesterett viste videre til at det ikke alltid vil være mulig for en bedrift å unngå negativ utvikling bare fordi det kan forutses. Høyesterett uttalte videre at å kreve at arbeidsmangel som følge av markedsutvikling alltid skal skyldes en uventet utvikling for å kunne utløse krav på dagpenger, vil innebære en innskrenkende tolkning av folketrygdloven § 4-7. Videre viste Høyesterett til at verken lovhistorikken, forarbeidene eller trygderettspraksis fremstilte noe krav om at markedsutviklingen måtte være uventet. Høyesterett mente at Trygderettens hadde bygget på en uriktig forståelse av loven og deres kjennelser ble derfor kjent ugyldig.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater