Dom fra Gulating lagmannsrett - 2014

Lagmannsretten drøftet grensen for arbeidsgivers styringsrett i relasjon til spørsmål om oppsigelse.


I de aktuelle sakene fikk arbeidsgiver medhold i at foretatte endringer kunne foretas i kraft av styringsretten.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

I Gulating lagmannsretts sak (LG-2013-100448), som i tillegg gjaldt spørsmål om aldersdiskriminering, dreide seg om to ansatte som jobbet som forpleiningsledere i Nordsjøen på hver sine offshoreinstallasjoner på Statfjordfeltet. Deres felles arbeidsgiver besluttet å flytte de to til sine respektive installasjoner på Ekofiskfeltet uten å gå veien om endringsoppsigelser. Hovedspørsmålet for lagmannsretten var således om beslutningene om å flytte de to forpleiningslederne lå innenfor arbeidsgiverens styringsrett. Spørsmålet måtte naturligvis avgjøres individuelt for hver av de to, men lagmannsretten kom frem til at arbeidsgiveren i begge tilfeller hadde handlet innenfor sin styringsrett. Det ble vektlagt at det dreide seg om lederstillinger der kravene til fleksibilitet er større enn i stillinger uten lederoppgaver.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater