Tilretteleggingsplikt

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/09/2018

Agder lagmannsrett avsa den 23. mai 2014 en dom hvor blant annet arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ble vurdert. Det presiseres at saken ikke er prosedert av våre advokater, men dommen presenteres som illustrasjon og oppdatering innenfor arbeidsrettsområdet.

Arbeidsmiljøloven § 4-6 bestemmer at hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

Om denne tilretteleggingsplikten uttalte lagmannsretten at den ikke er absolutt; det skal legges til rette "så langt det er mulig". Ved denne vurderingen må virksomhetens art, størrelse, økonomi og arbeidstakerens forhold veies opp mot hverandre.

Tilpasset arbeid

I den konkrete saken hadde en ansatt, etter ett års sykefravær og to ettårige permisjoner, behov for tilrettelegging blant annet i form av begrenset arbeidstid i en oppstartsfase etter endt permisjon. Arbeidstakeren ble tilbudt en 20 % stilling i oppstartfasen og lagmannsretten konkluderte med at dette var en imøtekommelse av arbeidstakerens behov for tilpasset arbeidstid. Dette punktet i seg selv var altså en oppfyllelse av tilretteleggingsplikten.

Imidlertid var stillingen som ble tilbudt lokalisert i Drammen mens arbeidstakeren bodde i Larvik, noe som ville bety en ikke ubetydelig reisestrekning. Om dette sa lagmannsretten at arbeidstakerens behov for tilrettelegging hadde sammenheng med hennes sårbarhet for belastninger, et forhold som nettopp begrunnet ønsket om en forsiktig oppstart etter permisjonen. Reisestrekningen mellom hjem og arbeid, og den merbelastning dette kunne innebære for arbeidstakeren, var et relevant element som arbeidsgiveren måtte ha forstått. Slik lagmannsretten så det, hadde da ikke arbeidsgiveren sannsynliggjort å ha forholdt seg, "så langt det var mulig", til dette forholdet slik arbeidsgiveren hadde plikt til. Arbeidsgiveren hadde ikke sannsynliggjort at det var foretatt reelle undersøkelser og vurderinger med sikte på å finne frem til en løsning hvor den merbelastningen reisetid og reistrekning representerte ble hensyntatt.

Ugyldig oppsigelse

Lagmannsrettens konklusjon var således at tilretteleggingsplikten ikke var tilstrekkelige etterlevd, og at oppsigelsen derfor ikke kunne anses saklig begrunnet i arbeidstakerens forhold. Oppsigelsen var derfor ugyldig.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater