Ulovlig bruk av GPS-logg ga ikke grunnlag for oppreisningserstatning

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Domsreferat - Høyesteretts dom - HR-2013-234-A

Sjøfør på søppelbil var blitt oppsagt på grunn av avvik mellom hans timelister og bilens GPS-logg. Oppsigelsen ble ansett gyldig av så vel tingrett som lagmannsrett. Les domsreferatet fra lagmannsrettens dom her.

For Høyesterett gjensto spørsmålet om arbeidsgiver legitimt kunne bruke GPS-loggen for å kontrollere den ansatte. Hvis så ikke var tilfelle; om arbeidsgivers bruk av GPS-loggen til annet formål ga grunnlag for oppreisningserstatning.

Formålet bak arbeidsgivers innføring av GPS-loggen var å bedre administrasjonen og driften av selskapets oppgaver, herunder å innarbeide arbeidsplaner og normere tidsforbruk på de rutene søppelbilene kjørte. Formålet var således ikke å kontrollere om de ansatte overholdt sine arbeidsplikter.

Høyesterett kom frem til at arbeidsgivers sammenstilling av GPS-loggen og arbeidstakes timelister ikke kunne forankres i personopplysningslovens bestemmelser. Således var arbeidsgivers bruk av opplysningene/ gjenbruk av opplysningene til et formål som klart/ markert var et annet enn det opprinnelige, ulovlig.

Høyesterett vurderte etter dette om arbeidsgivers bruk av opplysningene fra GPS-loggen var en så vidt stor ulempe for arbeidstaker at den ga grunnlag for oppreisningserstatning.

i en avveining av partenes interesser fant Høyesterett at arbeidsgivers krenkelse ikke kunne betraktes som grov og at arbeidsgiver ikke sterkt kunne bebreides for å ha brukt informasjon i GPS-loggen til et annet formål enn opprinnelig tiltenkt. I den sammenheng ble det vist til at bakgrunnen for nærmere kontroll av den ansatte var en velbegrunnet mistanke om at arbeidstaker ikke overholdt sine tjenesteplikter. Høyesterett kom etter dette til at det ikke var grunnlag for å tilkjenne arbeidstaker oppreisningserstatning.

Dommen ble ikke prosedert av våre advokater, men presenteres som illustrasjon og oppdatering på rettsutviklingen i arbeidsrettssaker.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse av daglig leder kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater