Mottakelse av gaver i forbindelse med arbeidsforholdet

I ethvert arbeidsforhold foreligger det en lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten kan både inkludere en plikt til å handle på en bestemt måte og en plikt til å avstå fra bestemte handlinger. Ett spørsmål inn under dette er om en arbeidstaker kan motta gaver fra forretningsforbindelser, kunder e.l., uten å komme i konflikt med lojalitetsplikten.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
09/08/2017

Ansatte i offentlig sektor

For ansatte i statstjenesten er det oppstilt strenge regler for mottakelse av gaver. I tjenestemannsloven § 20 heter det at ingen embets- eller tjenestemann må motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er ment å påvirke hans tjenstlige handlinger, eller som det ved reglement er forbudt å motta. Bestemmelsen bygger på et allment prinsipp om at det for statsansatte er spesielt strenge regler knyttet til habilitet og objektivitet i tjenesten.

Ansatte i privat sektor

Det finnes ingen tilsvarende lovbestemmelse for ansatte i privat sektor, men spørsmålet har blitt behandlet både i rettspraksis og i juridisk litteratur. I juridisk teori har det blitt uttalt at gaveforbudet i tjenestemannsloven § 20 også gjelder for andre ansatte enn statens tjenestemenn med grunnlag i alminnelige arbeidsrettslige prinsipper. Ifølge juridisk litteratur kan ikke ansatte ta imot gaver eller andre former for godtgjørelse fra virksomhetens forretningsforbindelser uten at arbeidsgiver får beskjed om dette. Mottakelse av slike gaver uten arbeidsgivers samtykke kan således være i strid med lojalitetsplikten.

Gave som er i strid med lojalitetsplikten

I en sak som gjaldt økonomisk utroskap fra 2009 uttalte Høyesterett at en ansatt som mottar en gave av en viss størrelsesorden fra en forretningsforbindelse som er i strid med de forpliktelsene som den ansatte har overfor sin arbeidsgiver, representerer et tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren. Videre uttalte Høyesterett at ved å motta gaven vil arbeidstakeren sette seg i et avhengighets- eller tilknytningsforhold til forretningsforbindelsen og at dette lett kan medføre splittet lojalitet. Høyesterett sa også at det i tillegg kan forekomme tap av tillit og omdømme i markedet som arbeidsgiveren vil bli påført dersom forholdet blir kjent. Høyesterett konkluderte med mottakelse av en slik gave fra en forretningsforbindelse derfor i seg selv innebærer at arbeidstakeren handler mot arbeidsgiverens interesser.

Som Høyesterett er inne på, kan det lett oppstå en interessekonflikt mellom arbeidsgivers og arbeidstakeres interesser når arbeidstakerne uoppfordret mottar gaver. Det kan også påvirke virksomhetens omdømme dersom det blir kjent at gavemottak aksepteres. Brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt kan i visse tilfeller medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

Samtykke fra arbeidsgiver

Arbeidstakere bør derfor gi beskjed til arbeidsgiver når de mottar eller får tilbud om en gave fra en forretningsforbindelse. Arbeidsgiver gis da mulighet til å vurdere om det er forsvarlig å motta gaven, og arbeidstakeren slipper å ta stilling til om det oppstår en interessekonflikt. Dermed vil vedkommende oppfylle sin lojalitetsplikt. Likevel bør både arbeidstaker og arbeidsgiver vurdere om det er hensiktsmessig å ta imot gaven. Dette av hensynet til omverdenen og hvilken signaleffekt det gir i det markedet hvor virksomheten opererer.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater