Hva er konsekvensene for arbeidstaker som opptrer illojalt?

En dame står foran et publikum som alle har hendene i været. Foto

Arbeidsforhold bygger på en forutsetning om et tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Lojalitetsplikten er et ulovfestet prinsipp som går ut på at arbeidstakere plikter å ta nødvendige hensyn til arbeidsgiverens interesser, både i og utenfor arbeidstiden. For arbeidstaker vil det naturligvis innebære en innskrenking i deres handlefrihet. Hvis en ansatt utviser illojalitet, kan dette utgjøre en trussel mot arbeidsgivers interesser og virksomhetens omdømme. I denne artikkelen går vi nærmere inn på noen konsekvenser illojal opptreden fra medarbeidere kan få, herunder oppsigelse.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
04/05/2023

Hva anses som illojal opptreden fra ansatte?

Illojal opptreden fra arbeidstakeren kan blant annet forekomme dersom arbeidstakeren ikke følger pålegg eller instrukser som er gitt fra arbeidsgiveren.

Det kan videre anses som illojalt dersom arbeidstakeren under ansettelsesforholdet tar arbeid i en annen virksomhet uten arbeidsgivers samtykke. I vurderingen av om biervervet medfører brudd på lojalitetsplikten, oppstår spørsmålet om hvorvidt arbeidstakers bierverv medfører skade på arbeidsgivers interesser. Slik skade kan lett oppstå dersom omfanget av biervervet medfører at arbeidstakeren ikke makter å utføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Mer alvorlig er det om arbeidstakeren begår en straffbar handling på jobb. Det vil naturligvis kunne innebære et brudd på lojalitetsplikten.

Lojalitetsplikt etter arbeidsforholdet opphør?

Med mindre annet er avtalt, for eksempel i form av en konkurranse- eller karanteneklausul, vil ikke arbeidsforholdet legge noen begrensninger på arbeidstakeren etter at han har sluttet.

Dette er imidlertid bare et utgangspunkt. Isolert sett kan man også si at lojalitetsplikten vil kunne beskytte arbeidsgiver etter endt arbeidsforhold. Selv om det ikke foreligger avtale med konkuranseklausul, setter lojalitetsplikten begrensninger for arbeidstakers handlinger etter arbeidsforholdets slutt. Arbeidstaker kan for eksempel ikke avsløre forretnings- eller driftshemmeligheter for ny arbeidsgiver.

Brudd på dette kan gjøre arbeidstakeren erstatningsansvarlig, eller til og med strafferettslig ansvarlig.

For arbeidsgiver vil en kunne hevde at beskyttelsesbehovet er like stort (om ikke større) etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det er derfor viktig at lojalitetsplikten også strekker seg ut over endt arbeidsforhold.

Hva er konsekvensene av illojalitet?

Illojal opptreden fra en arbeidstaker kan få flere ulike konsekvenser.

Hvilken sanksjon den illojale opptredenen medfører, vil bero på en helhetsvurdering hvor den illojale handlingen står sentralt. Her må reaksjonsmidler avveies opp mot handlingen. Jo mer graverende den illojale handlingen er, desto lavere vil terskelen for oppsigelse eller avskjed være.

Hva kan en advarsel bety for en illojal arbeidstaker?

En mindre alvorlig illojal handling fra arbeidstakers side, kan som nevnt føre til en advarsel. Ved å gi en advarsel gis arbeidstaker en mulighet til å korrigere en uønsket/ureglementert oppførsel.

Det vil også være et sterkt signal fra arbeidsgiver om at dersom ikke arbeidstaker avstår fra å fortsette den illojale handlingen, vil vedkommende kunne stå i fare for å motta en oppsigelse.

Når kan illojalitet føre til oppsigelse?

For å kunne meddele arbeidstakeren en oppsigelse, må arbeidsgiver ha en saklig grunn, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Dersom arbeidsgiver velger en strengere reaksjon ved å meddele vedkommende arbeidstaker en avskjed, må arbeidstakeren ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14.

Alle former for illojale handlinger kan både gi grunnlag for oppsigelse og avskjed. Hvilken sanksjon som velges avhenger av en konkret vurdering hvor den illojale handlingen, arbeidstakerens forhold og arbeidsgiverens forhold vil være av betydning.

Der den illojale opptredenen er straffbar, kan det i tillegg til sanksjon fra arbeidsgiver, også medføre strafferettslig forfølgning fra myndighetene.

Vurderes oppsigelse eller avskjed som følge av brudd på lojalitetsplikten, er det veldig viktig at saken håndteres riktig fra start. Det avtalerettslige forholdet mellom partene må først avklares. Dernest kan det bli spørsmål om å bevise om omfanget av lojalitetsbruddet. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater