• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § 14-13: Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

Arbeidsmiljøloven § 14-13. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

Begrensningen i innleieadgangen med tilhørende likebehandlingsregler mv. ved innleie fra bemanningsforetak, er vesentlig strengere enn ved annen innleie.


For produksjonsbedrifter og andre ordinære virksomheter kan utleie være et godt alternativ til permittering eller oppsigelse ved overtallighet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
04/04/2023

Fra slike bedrifter er det derfor åpnet for langt videre adgang til innleie i § 14-13, hvor det heter:

§ 14-13. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

(1) Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. Innleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, før beslutning om innleie foretas.

(2) For innleie som overstiger 10 prosent av de ansatte hos innleier, likevel ikke færre enn tre personer, eller som har en varighet ut over ett år, skal det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. Dette gjelder ikke for innleie innenfor samme konsern.

(3) Etter krav fra tillitsvalgte som representerer den arbeidstakerkategori innleien gjelder, skal arbeidsgiver dokumentere at vilkårene for innleie etter første ledd er oppfylt.

(4) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.

(5) § 14-12 femte ledd gjelder tilsvarende.

Adgangen til innleie fra produksjonsbedrifter

Etter vilkårene i første ledd kreves for det første at den innleide er fast ansatt hos utleieren. En produksjonsbedrift kan dermed ikke leie ut sine midlertidig ansatte. Rettspraksis har tidligere kommet til at det heller ikke kan leies inn en fast ansatt fra en produksjonsbedrift hvis den utleide er ansatt for utleie uten andre passende arbeidsoppgaver til vedkommende hos utleieren.

For å skille slik utleie fra reglene om utleie fra bemanningsforetak kreves videre at utleie bare kan skje innenfor de samme områder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og ikke mer enn halvparten av utleierens ansatte. Her legges det opp til en konkret helhetsvurdering.

Ved innleie etter disse vilkårene i første ledd kreves det av innleieren som hovedregel bare at innleien skal drøftes med innleierens egne tillitsvalgte. Ved mer omfattende innleie kreves det etter annet ledd også en avtale med innleierens tillitsvalgte etter vilkårene i annet kledd, bl.a. ved innleie av mer enn 10 prosent av sine egne ansatte.

Etter tredje ledd kan innleierens tillitsvalgte kreve at utleiebedriften oppfyller vilkårene i første ledd, altså for å avdekke om innleie kjer fra en virksomhet som i realiteten er et bemanningsforetak eller de utleide er midlertidig ansatt. I så fall er det naturlig at slike krav om dokumentasjon fremmes under drøftelsene etter bestemmelsene i annet ledd.

Det er hittil ikke vært gitt noen forskrift om å forby innleie av visse grupper eller områder med hjemmel i fjerde ledd.

Merk ellers at konsekvensen av brudd på disse reglene ikke reguleres på samme måte som ved ulovlig innleie fra bemanningsforetak i § 14-14. Hvis det viser seg at produksjonsbedriften har leid ut en midlertidig ansatt blir innleien ulovlig og må opphøre hvis ikke den innleide fastansettes hos utleieren. Den utleide kan imidlertid ikke av den grunn kreve fast ansettelse hos innleieren. Mer alvorlige konsekvenser kan det få for innleieren hvis det viser seg at produksjonsbedriften leier ut mer enn 50% av sine ansatte eller har til formål å drive utleie. I så fall kan man i realiteten ha å gjøre med et bemanningsforetak hvor det gjelder andre vilkår for innleie i § 14-12 og hvor det også kan få konsekvenser etter § 14-14.

Med virkning fra 1. april 2023 ble det tilføyd et nytt femte ledd til § 14-13. Bestemmelsen fastslår at momentene som fremgår av § 14-12 femte ledd, om avgrensningen mot entreprise også er relevante ved vurderingen av om det foreligger innleie av arbeidstakere fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater