• Hovedside>
 • Lover>
 • Arbeidsmiljøloven § 14-14: Virkninger av ulovlig innleie

Virkninger av ulovlig innleie - Arbeidsmiljøloven § 14-14

En dame smiler og hilser på en annen person. Foto

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12. Konsekvensene av innleie i strid med disse reglene (ulovlig innleie) er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-14. Hva er egentlig virkningene av ulovlig innleie?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/01/2023

"§ 14-14. Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker

"§ 14-14. Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker

(1) Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i § 14-12 skal retten etter påstand fra den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra innleier, bestemme at den innleide arbeidstakeren ikke har et fast arbeidsforhold dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at dette vil være åpenbart urimelig.

(2) Ved brudd på bestemmelsene i § 14-12 kan den innleide arbeidstaker kreve erstatning fra innleier. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd."

Hva kan arbeidstakeren kreve ved ulovlig innleie?

Etter hovedregelen i § 14-14 (1) kan den innleide ved ulovlig innleie kreve fast ansettelse hos innleieren. I så fall må arbeidstakeren velge om han/hun vil videreføre sitt arbeidsforhold hos bemanningsforetaket (utleieren) eller hos innleieren, og om nødvendig si opp sin arbeidsavtale hos bemanningsforetaket.

At arbeidstakeren kan kreve en fast ansettelse betyr at ansettelsesforholdet hos innleieren skal være tidsubestemt, men ikke uten videre i full stilling. Stillingsandelen og de øvrige arbeidsvilkår vil bero på en konkret vurdering med utgangspunkt i de lønns- og arbeidsvilkår vikaren hadde som utleid, men også hensyntatt innleierens betingelser for angjeldende stilling.

Hvilke unntak finnes?

Unntaksbestemmelsen i § 14-14 (1) annen setning åpner en snever mulighet for å unngå slik krav om fast ansettelse, hvis klare rimelighetshensyn etter en totalvurdering tilsier dette. I lovens forarbeider nevnes som eksempel hvis vikaren både har hatt et godt tilsettingsforhold hos utleieren, tilknytningen til innleieren er kort og det har budt på tvil om innleien var ulovlig.

Etter § 14-12 (2) skal en erstatning fastsettes til et beløp retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgiverens og arbeidstakerens forhold om omstendighetene for øvrig. Også forhold på utleierens side kan da spille inn.

Etter sin ordlyd får § 14-14 ikke får anvendelse ved brudd på vilkårene for innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie iht. arbeidsmiljøloven § 14-13.

Høyesterett har etter en helhetsvurdering likevel funnet at en konsulent fra et konsulentselskap hadde krav på ansettelse hos innleien, altså selv om innleien ikke skjedde fra et bemanningsforetak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater