Arbeidsmiljøloven § 15-4: Formkrav ved oppsigelse

Design uten navn 2022 01 27 T152800 494

Paragraf 15-4 lister opp et sett med formkrav som en oppsigelse må oppfylle. Som det fremkommer av overskriften tar bestemmelsen primært sikte på oppsigelse, men bestemmelsen gjelder også ved avskjed og suspensjon så langt den passer. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-14 annet ledd og § 15-13 fjerde ledd.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/01/2022

Bestemmelsene i § 15-4

(1)

Oppsigelse skal skje skriftlig.

(2)

Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om:

a) arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,

b) retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,

c) de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og

d) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter § 14-2.

(3)

Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.

Overlevering av oppsigelse

Som det fremkommer av bestemmelsen skal oppsigelse fra arbeidsgiveren overleveres personlig eller sendes rekommandert.

Dersom oppsigelsen sendes rekommandert, anses den som kommet frem når meldeseddelen er kommet frem til arbeidstakeren, og vedkommende har hatt rimelig tid til å hente brevet på postkontoret.

Henter ikke arbeidstakeren oppsigelsen, har den altså likevel kommet frem.

Denne tolkningen springer ut av rettspraksis og formålet er at arbeidstaker ikke skal kunne unngå å bli oppsagt ved å nekte å ta imot eller hente oppsigelsen.

At arbeidstakeren gjør seg utilgjengelig fører dermed ikke til at vedkommende ikke kan sies opp.

Det er reist spørsmål ved om oppsigelse sendt per e-post oppfyller formkravene, men slik bestemmelsen lyder nå, gjør den ikke det. Det er imidlertid ingenting i veien for å sende oppsigelsen på e-post parallelt som den sendes rekommandert. Oppsigelsen har da likevel ikke kommet frem til arbeidstakeren før meldeseddelen er levert arbeidstakeren og vedkommende har hatt rimelig tid til å hente den. Dette har betydning for de frister som løper ved mottak av en oppsigelse.

ⓘ 
Oppsigelse kan være et vanskelig tema for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom hele prosessen, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Begrunnelse for oppsigelsen

Mange tror at begrunnelsen for oppsigelsen må fremkomme av oppsigelsesbrevet. Dette er imidlertid ikke riktig.

Som utgangspunkt vet stort sett arbeidstakeren hva som er grunnlaget, ettersom det skal avholdes drøftelsesmøte i forkant. I møtet skal arbeidsgiveren legge frem det grunnlaget som hevdes å være oppsigelsesgrunn. En oppsigelse skal dermed ikke komme som en overraskelse på arbeidstakeren.

Ønsker likevel arbeidstakeren en skriftlig begrunnelse for oppsigelsen, kan vedkommende kreve dette, jf. bestemmelsens siste ledd.

Oppsigelse fra arbeidstakeren

Bestemmelsen om formkrav gjelder i all hovedsak ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Bestemmelsens første ledd om krav til skriftlighet gjelder imidlertid for begge parter, men er kun en ordensregel for arbeidstaker.

Dersom oppsigelse fra arbeidstaker blir gitt muntlig er den like fult gyldig, men det kan oppstå et bevisspørsmål om når oppsigelsen fant sted og hva som ble sagt. En oppsigelse fra arbeidstaker bør derfor også alltid meddeles skriftlig, slik at en unngår uenigheter i ettertid.

Hvorfor formkrav?

Hovedformålet med formkravene er å sikre en mest mulig ryddig prosess og å sikre at arbeidstakeren blir informert om sine rettigheter. De skal også bidra til å sikre et godt utgangspunkt for etterprøving og kontroll.

En oppsigelse skal ikke gis arbeidstaker i affekt etter eksempelvis en uoverensstemmelse.

Ved å ha klare krav til hva en oppsigelse skal inneholde samt hvordan den skal overleveres, tvinges arbeidsgiver til å tenke seg om før oppsigelse blir meddelt arbeidstakeren. Det er heller ikke alle som vet at en har rett til å be om forhandlingsmøte, rett til å stå i stilling ved eventuell tvist eller når de ulike søksmålsfristene begynner å løpe.

Dersom arbeidstaker blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har vedkommende også fortrinnsrett til ny stilling og dette er også viktig å være klar over. Det er derfor arbeidsgiver, som den profesjonelle part, som skal informere arbeidstaker om dette, jf. bestemmelsens annet ledd.

Videre skal det opplyses om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Formålet med dette er å klargjøre for arbeidstakeren hvor en skal henvende seg med eventuelle krav om forhandlinger etc. I de fleste tilfeller er det relativt opplagt hvem som er arbeidsgiver, men i store konsernforhold kan dette stille seg annerledes.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater