Ferieloven § 11: Utbetaling av feriepenger

En mann med briller står å smiler. Foto

Ferieloven § 11 omhandler utbetaling av feriepenger. Bestemmelsen inneholder regler for når og hvordan feriepengene skal utbetales. Men hva skjer med feriepengene for ferie som ikke er avviklet? Eller dersom man sier opp sin stilling? Det skal vi gå nærmere inn på i denne artikkelen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/07/2023

Kort om feriepenger

Feriepenger tjenes opp året før du skal ta ut ferie (opptjeningsåret). Dersom du ikke jobbet året før har du fortsatt krav på ferie, men ikke feriepenger. Dersom du bare har jobbet deler av året, typisk fordi du begynte i ny jobb, vil feriepengene dine være begrenset. Dette er viktig å ta høyde for når man er ny på arbeidsmarkedet.

Uavhengig av om man har spart opp feriepenger eller ikke, vil man som regel ikke få lønn når man skal ut i ferie. Det er dette som er formålet med feriepengene, at arbeidstakere skal bli kompensert for inntektsbortfallet ved ferieavvikling. Arbeidstakere som ikke har opparbeidet seg full opptjening av feriepenger, kan motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet, jf. Ferieloven § 5 (5).

ⓘ 
Ferieloven er et komplekst lovverk som det kan være vanskelig å få oversikt over.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom lovverket, og forklare deg hva dine rettigheter er.

Ferieloven § 11: Utbetaling av feriepenger

Alminnelige regler

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan likevel utbetales i forbindelse med avvikling av hovedferie eller sammen med lønn for juni måned.

Kommentar: Ferieloven legger opp til at feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Mange arbeidsgivere anser dette som en upraktisk ordning. Ettersom det varierer veldig når arbeidstakere avvikler ferie, er det mange arbeidsgivere som har en fast måned i året hvor de holder tilbake lønn og utbetaler feriepenger. Selv om dette ikke er lovens ordning, er det dette som er det vanligste i norsk arbeidsliv.

Feriepenger for ikke avviklet ferie

Er feriefritid overført til et påfølgende ferieår, utbetales feriepengene for den overførte del først når ferien tas, jf bestemmelsene i nr. 1.

Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør.

I utbetalingen kan det gjøres fradrag med et beløp som utgjør 1,4 prosent av det feriepengegrunnlag som er opptjent hos vedkommende arbeidsgiver i det forkortede opptjeningsår 1 mai – 31 desember 1988.

Kommentar: Mange arbeidsgivere foretrekker at feriepengene utbetales i opptjeningsåret når en arbeidstaker slutter. Når feriepengene utbetales samme år som de har blitt opptjent, vil det foretas forskuddstrekk for skatt. Det er likevel adgang for å avtale senere utbetalingstidspunkt for å unngå dette. Som hovedregel skal det nemlig ikke foretas forskuddstrekk av feriepenger som utbetales i ferieåret, altså året etter. Feriepenger er likevel ikke skattefritt. Vanligvis trekkes det mer resten av året for at arbeidstakere skal få feriepengene sine utbetalt uten skattetrekk.

Utbetaling ved arbeidskamp

Arbeidstakers fratreden i forbindelse med lovlig arbeidskamp (streik eller lockout) utløser ikke betalingsplikt etter nr. 3 ovenfor.

Arbeidstaker som har fratrådt i forbindelse med lovlig arbeidskamp, skal ha utbetalt feriepenger for ferie som allerede er fastsatt, eller som senere fastsettes, i samsvar med bestemmelsene i nr. 1.

Utbetaling ved dødsfall

Dør arbeidstakeren, skal alle opptjente feriepenger utbetales til boet sammen med det avsluttende lønnsoppgjør.

§ 11 nr. 3 annet ledd gjelder tilsvarende.

Utbetaling fra solidaransvarlig etter allmenngjøringsloven, arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven

Der solidaransvarlig oppdragsgiver utbetaler arbeidsvederlag til arbeidstaker i medhold av allmenngjøringsloven § 13, utbetales feriepenger av arbeidsvederlaget samtidig. Det samme gjelder der solidaransvarlig innleier utbetaler arbeidsvederlag til innleid arbeidstaker i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12 c og tjenestemannsloven § 3D.

Utbetalingsmåte, trekk i feriepenger mv

Utbetalingsmåten, adgangen til å foreta trekk i feriepenger og plikten til å gi opplysninger om hvordan feriepengene er regnet ut, reguleres av arbeidsmiljøloven § 14-15.

Kommentar: Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) er at det ikke er adgang til å foreta trekk i lønn eller feriepenger ved mindre et av unntakene i bestemmelsen gjør seg gjeldende.

Utbetaling fra trygden

Feriepenger fra trygden etter § 10 nr. 4 annet ledd utbetales uten hensyn til reglene foran i annen halvdel av mai måned året etter opptjeningsåret, jf. folketrygdloven § 22-10 femte ledd.

Fravikelighet

Reglene i nr. 1 - 5 kan fravikes ved tariffavtale.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål knyttet til feriepenger.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater