Masseoppsigelse: Dette er viktig

To mennesker sitter og diskuterer. Foto

Ved gjennomføring av masseoppsigelser er det viktig å være oppmerksom på at det stilles særlige krav til informasjon og drøfting med de tillitsvalgte. I denne artikkelen går vi gjennom hva du som arbeidsgiver må huske på for å sikre en ryddig og forsvarlig prosess.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
23/11/2023

Hva menes med masseoppsigelse?

Med masseoppsigelser menes oppsigelser som foretas overfor minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 15-2 (1).

Masseoppsigelse: Innformasjon til tillitsvalgte

Så fort det blir klart for deg som arbeidsgiver at masseoppsigelser kan bli aktuelt, har du plikt til å informere de tillitsvalgte om situasjonen. Det er viktig at de tillitsvalgte blir involvert på et så tidlig tidspunkt at deres innspill blir reelle, særlig når det gjelder muligheten for å unngå eller redusere antall oppsigelser.

Informasjonen skal inkludere alle relevante forhold og som minimum skal det gis skriftlig melding om følgende forhold:

 • Grunnene til eventuelle oppsigelser
 • Antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt
 • Hvilke arbeidsgrupper de tilhører
 • Hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt
 • Over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt
 • Forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp
 • Forslag til kriterier for beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag

Melding til Arbeids- og velferdsetaten

I tillegg til meldingen til de tillitsvalgte er det viktig å være oppmerksom på at tilsvarende melding også skal gis til Arbeids- og velferdsetaten - NAV, jf. arbeidsmarkedsloven § 8. Slik melding skal gis tidligst mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver innkallinger til drøftinger.

Obs! Planlagte masseoppsigelser vil tidligst få virkning 30 dager etter at NAV har fått slik melding.

Bakgrunnen for dette er at NAV skal få anledning til å finne løsninger på de problemer som de planlagte oppsigelsene reiser. Unnlatt melding vil medføre at oppsigelsene ikke vil tre i kraft, og din lønnsforpliktelse overfor de ansatte vil kunne fortsette ut over de planlagte tidsrammer.

Dersom de tillitsvalgte i bedriften har bemerkninger til den meldingen arbeidsgiver har sendt til NAV, har de anledning til å kommentere dette overfor NAV.

Drøftinger ved masseoppsigelse

I tillegg til informasjon, skal du som arbeidsgiver så snart som mulig innlede drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Drøftingene skal ha som siktemål å komme fram til en avtale som kan medføre at man unngår masseoppsigelser eller i det minste reduserer antall nødvendige oppsigelser.

Ved hel eller delvis nedleggelse av virksomheten, skal drøftingene omfatte mulighetene for videre drift, herunder også spørsmålet om virksomheten kan overtas og drives videre av de ansatte.

Dersom oppsigelser er uunngåelig, skal de negative sidene ved oppsigelsene søkes redusert, og drøftingene skal omfatte mulige sosiale tiltak med sikte på blant annet støtte til omplassering eller omskolering av de oppsagte.

Arbeidstakernes tillitsvalgte har krav på å la seg bistå av sakkyndige i drøftingene.

Trenger du juridisk bistand?

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering om selskapet har grunnlag for nedbemanning og masseoppsigelser
 • Bistand i omorganiserings- og nedbemanningsprosessens saksbehandling
 • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Bruk av sluttavtaler
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater