Fristilling - hva bør du vite?

ARB Fristilling headerbilde

Er du arbeidsgiver, og har behov for å lage en ny organisasjonsmodell i bedriften, har du kanskje vurdert å gjennomføre omstillingsprosessen ved bruk av det som benevnes "fristilling"?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2021

Hva betyr fristilling?

Med fristilling menes at stillingene i den nye organisasjonen utlyses og at arbeidstakerne blir henvist til å søke på de stillingene de ønsker i ny organisasjonsmodell. De arbeidstakere som ikke blir tilbudt nye stillinger i den nye organisasjonen, vil som et utgangspunkt anses overtallige og vil kunne motta oppsigelser.

Hva sier loven om bruk av fristilling?

Fra et rettslig ståsted advares arbeidsgivere fra å benytte seg av fristilling. Bakgrunnen er at denne omorganiseringsmetoden ikke er forankret i arbeidsmiljøloven og fordi den derfor er i strid med den prosessen som skal benyttes ved behov for omorganisering.

Poenget er at arbeidsgiver ved "fristilling" ensidig fratar arbeidstakere stillingene, noe som i seg selv representerer formuriktig oppsigelse. Det som derimot vil være en riktig fremgangsmåte, vil være å søke å tilby ansatte arbeid innenfor ny organisasjonsmodell. Arbeidsgiver viser da at plikten til å finne "annet passende arbeid", jamførarbeidsmiljøloven (aml.) § 15-7, ivaretas.

Fallgruver ved fristilling?

Først der hvor arbeidsgiver har fulgt formelle spilleregler, herunder orientert AMU og gjennomført drøftelser med eventuell tillitsvalgte i henhold til lov og avtaleverk, vil det kunne være grunnlag for å meddele saklig oppsigelse. Det er således du som arbeidsgiver som har ansvaret for å forsøke å innplassere arbeidstakere i ny organisasjon og sørge for at ev. overtallighet behandles på den måten lov og avtaleverk foreskriver.

Ved bruk av fristilling vil arbeidsgiver fraskrive seg dette ansvaret. Konsekvensen for ansatte er at deres stillingsvern undergraves samtidig som arbeidsgiver vil kunne påføres betydelige ekstra kostnader i forbindelse med ansatte ev. anfekter oppsigelser som ikke er tuftet på at saklig grunnlag.

Hva som kan anses som "annet passende arbeid" vil typisk være gjenstand for tema i drøftelsesmøte i henhold til aml. § 15-1. Først når slikt møte er avholdt, vil arbeidsgiver ha et tilstrekkelig forsvarlig vurderingsgrunnlag for videre arbeid i saken.

Trenger du juridisk bistand? Vi er din partner i omstillingsprosessen

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering om selskapet har grunnlag for nedbemanning
  • Bistand i omorganiserings- og nedbemanningsprosessens saksbehandling
  • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Bruk av sluttavtaler
  • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
  • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater