Lønnskrav i konkurs/lønnsgaranti

Når arbeidsforholdet opphører som følge av konkurs, vil arbeidsgiver som regel ikke være i stand til å betale skyldig lønn og feriepenger. Imidlertid vil Staten et stykke på vei kunne dekke opp ansattes krav.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/04/2020

Med mindre det er snakk om frivillighetsarbeid, har alle arbeidstakere krav på lønn fra sin arbeidsgiver. Både lønnens størrelse og utbetalingstidspunkt skal fremgå av arbeidsavtalen. For de fleste kommer lønnen en gang i måneden og det byr sjelden på problemer å få det man har krav på. Men hva skjer hvis arbeidsgiver går konkurs?

Hva skjer hvis arbeidsgiver går konkurs?

At en bedrift går konkurs betyr kort og enkelt fortalt at den ikke har penger til å betale det den skylder. Bedriften mangler altså penger og kan således heller ikke betale lønn mv. til sine ansatte.

For å sikre at arbeidstakere får den lønnen de har krav på, finnes det i Norge en statlig lønnsgarantiordning som forvaltes av NAV Lønnsgaranti. Ordningen er hjemlet i lønnsgarantiloven som fastslår at staten innestår for lønn og likestilte krav som ikke kan dekkes på grunn av konkursåpning hos arbeidsgiveren. Det er altså først når retten har åpnet konkursen at arbeidstaker kan søke lønnsgarantiordningen.

Søknad om utbetaling av garantibeløpet skal forelegges for arbeidsgiver eller konkursboet.

Hva har du krav på?

Lønnsgarantiordningen dekker arbeidsvederlag, hvilket vil si lønn, feriepenger og pensjon. Vederlaget må være forfalt til betaling. Dvs. at du ikke kan kreve lønn mv. fremover i tid av lønnsgarantien. Du har heller ikke krav på et ubegrenset beløp. Beløpet staten innestår for er begrenset til to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G). Dvs. at dersom du har forfalte lønnskrav mv. mot din arbeidsgiver som overstiger 2G (som pr. mai 2019 er ca. kr 199 716), så må du anse dette som tapt.

Du må også være oppmerksom på fristen for å kreve lønnen dekket. Det er bare lønn som har forfalt de siste 12 månedene før fristdagen (normalt den dagen konkursbegjæringen innkom til retten) du har krav på.

Når det gjelder krav på feriepenger, så gis det bare dekning for feriepenger som er opptjent året før konkursbegjæringen fremmes og samme år konkursbegjæringen fremmes.

Kan arbeidstaker begjære arbeidsgiver konkurs?

Som arbeidstaker kan du selv begjære arbeidsgiver konkurs dersom lønnen uteblir. Hvis du ikke får lønn, foreligger det iallfall en presumsjon for at arbeidsgiver har gått tom for penger.

I denne forbindelse dekker også lønnsgarantien krav på erstatning for kostnader ved inndrivelse av lønnskravet. Dette kan for eksempel være utgifter til advokat som har hjulpet arbeidstakeren med å forsøke å inndrive kravet. Beløpsgrensen på 2G omfatter imidlertid det totale kravet arbeidstakeren gjør gjeldende, uansett hvor stor del som gjelder kostnader og hvor stor del som gjelder lønn mv.

Imidlertid kan du få dekket rimelige kostnader som påløper ved selve konkursbegjæringen uavhengig av beløpsbegrensningen på 2G. Slike kostnader kan for eksempel være utgifter til advokat som har bistått deg i forbindelse med konkursbegjæringen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater