Oppsigelse ved misbruk av datautstyr

Arbeidsrettsadvokater no headerbilder 7

De aller fleste arbeidstakere bruker datautstyr i en eller annen form i forbindelse med arbeidet.


Utstyret brukes til å utføre arbeid på vegne av bedriften og i de fleste tilfeller er det bedriften som eier selve datautstyret og de forskjellige abonnementer som gjør det mulig å bruke utstyret. Dette stiller skjerpede krav til de ansattes bruk og håndtering.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
28/05/2021

Hva menes med misbruk av datautstyr?

Misbruk av datatutstyr knytter seg hovedsakelig til skade på utstyret grunnet uforsiktighet, samt overforbruk, og ulovlige nedlastninger.

Beroende på arten of omfanget av slikt misbruk, kan det medføre oppsigelsesgrunn.

Skade på utstyr

Arbeidstaker som gjentatte ganger påfører skade på datautstyr vil etter forholdene kunne meddeles oppsigelse. Som i alle oppsigelsestilfeller er det imidlertid de konkrete omstendigheter som er bestemmende for om en oppsigelse er saklig eller ikke.

Arbeidstakers skyld vil være et sentralt moment. En ansatt som forsettlige eller grovt uaktsomt skader utstyr, har ikke noe rimelig grunn til å vernes mot oppsigelse.

Overforbruk

Arbeidstakere som til stadighet går utover retningslinjene for forbruk vil også kunne sies opp. I de fleste arbeidsforhold er det bestemt i arbeidsavtalen eller personalhåndboken hvor stor sum arbeidsgiver dekker av for eksempel kostnader ved bruk av mobiltelefon og Internett.

Hvis den ansatte gang på gang ringer eller laster ned data til privat bruk som påfører arbeidsgiver kostnader utover den fastsatte grensen, vil dette kunne utgjøre et så markert brudd på arbeidsavtalen at en oppsigelse er på sin plass.

Nedlasting

Av saker som har vært til behandling i Høyesterett, har det imidlertid ikke dreid seg om skade på eller kostnader ved bruk av datautstyr, men om hva utstyret er benyttet til.

I Rt-2005-518 hadde flere av de ansatte i et energiselskap gått inn på internettsider med pornografisk innhold i arbeidstiden. Pornografisk innhold var i tillegg lagret på bedriftens servere.

Noen av de involverte ble bare meddelt irettesettelser, mens andre valgte å si opp selv etter at selskapet ga dem et valg om å si opp eller bli meddelt avskjed. To av de involverte arbeidstakerne ble meddelt avskjed og disse gikk til sak mot arbeidsgiver.

Høyesterett fant det bevist at arbeidstakerne forsettlig og over lang tid hadde forbrutt seg på selskapets retningslinjer for bruk av internettlinjen.

Men blant annet fordi selskapet over tid hadde vært klar over misbruket, og til tross for dette unnlatt å gjøre noe med det, så fant Høyesterett avskjedene urettmessige. Retten tok deretter stilling til om avskjedene kunne opprettholdes som oppsigelser, men kom til at det heller ikke var grunnlag for det.

Advokat ved misbruk av datautstyr

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse eller avskjed
  • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Bruk av sluttavtaler
  • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering av oppsigelsens eller avskjedens grunnlag
  • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater