Gangen i en oppsigelsessak

Dersom du som arbeidsgiver opplever uenighet med arbeidstaker om gyldigheten eller sakligheten av en oppsigelse, har arbeidsmiljøloven (AML) egne regler for hvordan slike tvister skal behandles.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/03/2021

Utenrettslige forhandlinger etter arbeidsmiljøloven

Krav om forhandlinger: Innen 14 dager

For det første har en arbeidstaker som mener seg ulovlig oppsagt eller avskjediget, rett til å kreve forhandlinger i medhold av AML § 17-3. Det samme gjelder ved ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon.

Krav om forhandlinger må fremmes innen 14 dager fra arbeidstaker mottar oppsigelse eller avskjed, eller tidspunktet for opphør av innleie, midlertidige ansettelse eller suspensjon.

Dersom du som arbeidsgiver har gitt formuriktig oppsigelse eller avskjed gjelder ingen frist for å fremme krav om forhandlinger. Når krav om forhandlinger er mottatt, har du plikt til å se til at forhandlinger kommer i stand innen fjorten dager.

Selv om plikt til å iverksette forhandlinger bortfaller for deg som arbeidsgiver dersom kravet om forhandlinger ikke er meldt innen fristen, vil det i praksis ha mindre betydning, da begge parter som oftest har mest å tjene på at et slikt møte gjennomføres.

Både for oppklaring av sakens faktum, og for muligheten til å finne minnelig løsning, er slike forhandlinger et effektivt verktøy.

For ansatte tjenestemenn i staten har tjenestemannsloven kommer egne regler for prosedyre ved oppsigelse i § 19 i tillegg til AML. Disse behandles ikke nærmere her.

Søksmål: Innen 8 uker

Dersom du avviser et krav om forhandlinger på grunn av fristoversittelse, vil det føre til at arbeidstaker blir nødt til å ta ut søksmål innen åtte uker fra oppsigelsen fant sted, og således påfører saken store kostnader, uten at partene nødvendigvis har full oversikt over saken.

Manglende villighet fra arbeidsgivers side å imøtekomme et rettidig krav om forhandlinger, er ikke direkte sanksjonert i loven, men vil nødvendigvis kunne stille arbeidsgiver i et dårlig lys, samt få betydning for saksomkostningsspørsmålet i en eventuell senere rettssak.

Hvordan gjennomføres forhandlinger?

Forhandlinger gjennomføres vanligvis i et fysisk møte, men dette er ikke et krav. Det er ikke uvanlig at forhandlinger gjennomføres via telefon eller ved videokonferanse.

Partene vil ofte ha med seg rådgiver i form av advokat eller forenings- eller organisasjonsrepresentant.

Forhandlingene avsluttes som oftest i samme møte, enten i form av en enighet om en omforent løsning, eller i visshet om at saken ikke får en løsning uten søksmål.

Det er imidlertid ikke sjelden at forhandlingene ikke avsluttes i det første møtet, og at partene kommer til enighet i løpet av en forlenget forhandlingsprosess.

Med mindre noe annet er avtalt, skal forhandlingene anses avsluttet senest etter 14 dager.

Rettslige forhandlinger

Ved manglende enighet etter forhandlinger etter AML § 17-3, kan arbeidstaker velge å ta ut søksmål for tingretten.

Tvister knyttet til oppsigelse, avskjed, midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon skal ikke behandles i forliksrådet, og kan tas direkte inn for tingretten.

Dersom arbeidstaker ikke har fremmet krav om forhandlinger før stevning, snus denne rettigheten, slik at du som arbeidsgiver nå kan fremme forpliktende krav om forhandlinger etter at søksmål er varslet eller sendt. Rettsaken vil bli utsatt inntil slike forhandlinger er gjennomført.

Under rettsaken skal retten som hovedregel settes med fagkyndige meddommere. Dette innebærer at dommerpanelet blir bestående av to arbeidslivskyndige dommere og en juridisk fagdommer. De arbeidslivskyndige meddommerne er som oftest ikke-jurister, og det oppnevnes en representant fra henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Tvisteløsningsnemnd

For enkelte type tvister etter arbeidsmiljøloven er det opprettet egen tvisteløsningsnemd.

Spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger, rett til fødselspermisjon, fortrinnsrett og rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid for deltidsansatte, skal behandles her.

Tvister som skal behandles av tvisteløsningsnemnda kan ikke bringes inn for domstolen, før saken er prøvd for nemnda og avgjørelse foreligger. Fra dette tidspunkt gjelder en åtte ukers frist til å ta ut søksmål for tingretten.

Advokat ved oppsigelse og avskjed

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Prosess for domstolene

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater