Oppsigelse i prøvetid?

Arbeidsgiver har rett til å innta bestemmelse om prøvetid i arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6. En avtale om prøvetid må inngås skriftlig og fremgår som oftest av arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid for at skriftlig avtale om prøvetid kan inngås etter at arbeidstakeren har tiltrådt stillingen, men ikke senere enn én måned etter tiltredelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/06/2015

Etter arbeidsmiljøloven kan man ikke avtale lenger prøvetid enn 6 måneder. I de fleste arbeidsforhold benyttes denne maksimaltiden. Det er mulig å forlenge avtalt prøvetid for de tilfeller der arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden. Prøvetiden kan da forlenges med en periode som tilsvarer lengden av fraværet, men dette forutsetter at arbeidstakeren er skriftlig orientert om dette ved arbeidsforholdets begynnelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 nr. 4.

Hvis man har hatt en midlertidig stilling i virksomheten, for så å bli tilsatt i en fast stilling som er lik eller i det vesentlige likeartet med den midlertidige stillingen, vil det ikke være anledning til å avtale ny prøvetid. Der man tiltrer en vesentlig annen stilling hos samme arbeidsgiver kan det imidlertid inngås avtale om ny prøvetid. I slike tilfeller kan det kan gis ny prøvetid forutsatt at arbeidstakeren har anledning til å gå tilbake til sin tidligere stilling.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater