Kan arbeidsgiver redusere eller begrense bruken av egenmeldinger?

Ved sykdom kan arbeidstaker ha lovlig fravær fra arbeidet primært i kraft av sykemelding. Ved kortere sykefravær kan egenmelding benyttes inntil fire ganger i året. Har arbeidsgiver noen rett til å gripe inn i arbeidstakers rett til å benytte egenmelding?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Den retten en arbeidstaker har til å benytte seg av egenmelding, fremgår av folketrygdloven § 8-27. For å få rett til å benytte seg av egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.

Loven gir arbeidstaker anledning til å benytte seg av egenmelding for opptil tre kalenderdager om gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder. Etter at det har gått tre dager, kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren leverer legeerklæring. Dersom arbeidstakeren ikke legger frem legeerklæring, vil retten til sykepenger falle bort for egenmeldingsperioden. Dette gjelder imidlertid ikke hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege.

Der bedriften er med i en IA-ordning, kan man benytte 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense opptil 8 dager per fraværstilfelle. Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke redusere eller begrense arbeidstakerens rett til å bruke egenmelding, men loven åpner for at arbeidsgiver kan inndra arbeidstakerens rett til å benytte seg av egenmelding.

Mistanke om misbruk av egenmelding

Ordningen med at arbeidstakeren skal ha anledning til å benytte seg av egenmelding er tuftet på et tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det kan imidlertid oppstå tilfeller der arbeidsgiver har en mistanke om at arbeidstakeren benytter seg av egenmelding til tross for at vedkommende ikke er syk. Et tilfelle der slik mistanke kan oppstå er der arbeidstakeren har søkt om fri, men får avslag fra arbeidsgiveren, for deretter å meddele at man er syk denne dagen.

Begrense/ frata retten til egenmelding

I slike tilfeller kan arbeidsgiver ha et ønske om å begrense arbeidstakerens rett til å benytte egenmeldinger. I følge folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring, eller dersom arbeidsgiver har en rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Loven skisserer ikke hva som anses som en rimelig grunn, og arbeidsgiver må følgelig foreta en skjønnsmessig vurdering på hvorvidt man har en rimelig grunn til å frata arbeidstakeren denne retten. Arbeidsgiver kan for øvrig også nekte ansatte å ta ut egenmelding under arbeidskonflikter. Før arbeidsgiver beslutter at den ansattes bruk av egenmeldinger skal reduseres eller frata retten i sin helhet, må arbeidsgiver varsle arbeidstakeren. I den forbindelse skal arbeidstakeren gis anledning til å gjøre rede for grunnen til at han/ hun har hatt slike fravær som medfører at arbeidsgiver fratar vedkommende rett til å benytte egenmelding. Det bør alltid være en dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker vedrørende dette. Hyppig bruk av egenmelding blant noen ansatte kan blant annet ha sin årsak i at vedkommende har en kronisk sykdom, eller at vedkommende har livsfaseproblemer. Dette medfører at det er viktig at arbeidsgiver kartlegger årsaken til sykefraværet og undersøker om det er noe bedriften kan gjøre for å forebygge fraværet kan forebygges.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater