Utvidet ramme for bruk av overtid

I forbindelse med en mindre revisjon av arbeidsmiljøloven pr. 1. juli 2015, ble det også foretatt visse endringer i relasjon til bestemmelsene om overtid.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
12/07/2018

Dersom arbeidstaker arbeider utover alminnelig arbeidstid, regnes dette som overtid. Skal det arbeides utover den normale arbeidstidens lengde, er det dette normalt tillatt i de tilfellene det er dokumentert et "særlig og tidsavgrenset" behov.

Dette innebærer at arbeidsgiver må ha saklig grunn for å pålegge overtidsarbeid, dvs. at overtid ikke skal kunne benyttes som et tillegg til den alminnelige arbeidstiden. Arbeidsgiver vil normalt ha saklig grunn for å pålegge overtid i tilfeller av uforutsette arbeidstopper eller ved kortvarig sykefravær hos andre ansatte.

Arbeidstakere som har avtalt kortere arbeidstid enn den normalarbeidsdagen som følger av loven, dvs. deltidsansatte, kan bli pålagt merarbeid. Dvs. arbeid fram til normalarbeidsdagens slutt. Vilkårene for overtid og merarbeid er de samme, dvs. at behovet er særlig og tidsavgrenset.

Dersom arbeidsgiver pålegger bruk av overtid, er dette etter loven begrenset til ti timer pr. uke uke (syv dager), maksimalt 25 timer i fire sammenhengende uker. I løpet av et år, dvs. 52 uker, er rammen på 200 timer. Disse reglene ble ikke endret ved lovrevisjonen.

I denne sammenheng er det viktig å være klar over at loven opererer med 40 timers arbeidsuke, mens langt de fleste bedrifter opererer med 37,5 timers uke. Det innebærer at det kan arbeides to og en halv time før uke før lovens "timesregnskap" starter. Imidlertid er vilkårene for å pålegge overtidsarbeid som beskrevet over, dvs. at det må foreligge et særlig og tidsavgrenset behov.

For tariffbundne virksomheter har det skjedd en endring. Ved lokal avtale med tillitsvalgte er grensene for overtid økt fra 15 til 20 timer pr. uke (syv dager) og fra 40 til 50 timer pr. fire uker. Det er ingen endring på grensen for overtidsarbeid pr. år; den er fortsatt på 300 timer.

Ved revisjonen av arbeidsmiljøloven er den øvre grensen for samlet arbeidstid, dvs. alminnelig arbeidstid og overtid, 69 timer pr. uke (syv dager). For alle praktiske formål var regelen slik også tidligere, men som følge av at antallet tillatte overtidstimer har økt, har denne begrensningen blitt lovfestet.

Vi bistår klienter over hele landet.


Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater