Oppsigelse på grunn av dårlig arbeidsprestasjon

Arbeidsrett daarlig arbeidsprestasjon

Det er få ting som er mer ødeleggende for deg som arbeidsgiver enn at dine ansatte ikke utfører de oppgaver de er ansatt til å gjøre. Når en eller flere ansatte ikke presterer slik de skal, går dette som regel også utover andre ansatte. Som arbeidsgiver syns du kanskje det er urimelig at du må betale lønn når arbeidstakeren ikke gjør jobben sin, og du har helst lyst til å avslutte arbeidsforholdet. Spørsmålet blir dermed om du har rett til å si opp ansatte som ikke gjør jobben sin.

Av Geir Kruge
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Oppsigelse på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner kan være saklig
 • Enhver svikt i arbeidsprestasjoner vil ikke gi grunnlag for oppsigelse
 • Opplæring og tilrettelegging må vurderes før oppsigelse
 • Lavere terskel for oppsigelse i prøvetiden
 • Annen stilling kan tilbys ved prestasjonssvikt
 • Våre advokater bistår med vurdering og saksbehandling ved oppsigelse

Bevisst motstand

Ansatte som bevisst og med vilje unnlater å utføre arbeidsoppgaver som følger direkte eller forutsetningsvis av arbeidsavtalen, har ingen rimelig grunn på beskyttelse av sin stilling og vil i alminnelighet kunne sies opp.

Det samme gjelder for ansatte som bevisst og med vilje ikke etterkommer ordrer og instrukser fra arbeidsgiver, så sant ordrene og instruksene er saklig knyttet til arbeidsforholdet og ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Mangelfulle arbeidsprestasjoner

Imidlertid er det langt fra alltid at dårlige arbeidsprestasjoner er et resultat av en bevisst holdning fra arbeidstakerens side. Det kan hende at den ansatte prøver å gjøre så godt han eller hun kan, men at vedkommende ikke får det til.

Etter de nærmere omstendigheter kan den ansatte også i slike situasjoner meddeles oppsigelse. Saklighetskravet for oppsigelse i arbeidsmiljøloven § 15-7 stiller nemlig ingen vilkår om at arbeidstakeren må kunne bebreides subjektivt for den sviktende arbeidsprestasjonen.

De mangelfulle arbeidsprestasjonene kan være ulike. For eksempel kan svikten bestå i dårlig kvalitet på arbeidet på grunn av slurv og uforsiktighet, eller i liten effektivitet eller manglende omsetning og inntjening. Enkeltvis beskjedne forhold kan samlet sett utgjøre saklig grunn til oppsigelse, og enkeltvis beskjedne forhold som gjentar seg kan utgjøre det samme.

Obs! Det er imidlertid ikke enhver svikt i arbeidsgivers forventning til arbeidstakers prestasjon som kan gi grunnlag for oppsigelse. Arbeidsgiver står derfor ikke fritt til å meddele en ansatt oppsigelse for isteden å ansette den som han til enhver tid finner best kvalifisert.

Krav til opplæring eller tilrettelegging før oppsigelse besluttes?

Arbeidsgiver plikter å gi den ansatte nødvendig opplæring samt legge til rette for at arbeidstaker settes i best mulig posisjon til å løse sine arbeidsoppgaver. Vurderingen av prestasjonssvikt avhenger av om den ansatte fortsatt er i prøvetid, eller om den ansatte over tid vil klare å tilegne seg nødvendig kunnskap for å utføre arbeidet.

Hva gjelder prøvetid, så er det viktig å huske at den er ment som en periode hvor du som arbeidsgiver nettopp skal kunne prøve ut den ansattes tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. Arbeidsmiljøloven § 15-6 gir arbeidsgiver et særskilt oppsigelsesgrunnlag overfor arbeidstakere som svikter på de nevnte områder i prøvetiden.

Hva kan med rimelighet forventes av arbeidstakeren?

Som arbeidsgiver må du foreta en vurdering av om den ansatte har prestert dårligere enn det som med rimelighet kan forventes. Ved denne vurderingen bør det undersøkes om det foreligger ytre, unnskyldende omstendigheter.Uvanlig stor arbeidsmengde og høyt arbeidstempo vil kunne være unnskyldende omstendigheter som gjør at det ikke foreligger saklig grunn til oppsigelse.

Det samme kan være tilfellet dersom du som arbeidsgiver ikke har oppfylt din rolle som arbeidsleder, for eksempel ved at det er gitt mangelfulle instruksjoner eller ikke gitt instruksjoner overhodet. Også den ansattes kvalifikasjoner vil kunne ha betydning.

Hvis den ansatte blir satt til å gjøre arbeid som han mangler forutsetninger for å gjøre, kan dette rimeligvis ikke gå utover den ansatte hvis du som arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad forsøkte å avklare kvalifikasjonene da arbeidstakeren ble ansatt.

Krav til annet arbeid ved oppsigelse grunnet prestasjonssvikt?

I visse tilfeller av prestasjonssvikt kan det også være aktuelt å tilby den ansatte annet arbeid istedenfor oppsigelse. Dette kalles gjerne en endringsoppsigelse.

Har du spørsmål? Snakk med oss

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)

 • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Prosess for domstolene

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater