Avskjed ved brudd på taushetsplikten

I bedrifter hvor arbeidstaker får innsyn i opplysninger som av hensyn til virksomheten ikke må videreformidles, er det ikke uvanlig at det gjennom arbeidskontrakten er pålagt arbeidstakeren en taushetsplikt. Hvilke regler gjelder da for taushetsplikten og kan arbeidsgiver meddele en arbeidstaker som bryter taushetsplikten avskjed?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Taushetsplikt og lojalitetsplikt

I et arbeidsforhold er det visse opplysninger som arbeidstakeren er forpliktet til å beholde taushet om. Dette uten at det gjennom arbeidsavtalen er uttrykkelig pålagt. Slik informasjon vil typisk være forretnings- eller produksjonshemmeligheter. Denne typen informasjon har åpenbart ikke allmennhetens interesse og en arbeidstaker som videreformidler slike hemmeligheter har brutt sin lojalitetsplikt.

Det samme vil gjøre seg gjeldende for opplysninger om produksjonsmåter, bedriftens anbud og produksjonsprosesser. Også opplysninger om andre ansatte i bedriften eller kundeopplysninger vil kunne være underlagt den alminnelige taushetsplikten. Dersom en arbeidstaker videreformidler slike opplysninger til utenforstående vil derfor også dette kunne være et lojalitetsbrudd.

Hvordan pålegge arbeidstaker taushetsplikt?

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver begrense den ansattes ytringsfrihet. Forutsetningen må imidlertid være at det foreligger en gyldig instruks som de ansatte er orientert om. Instruksen må da ha en saklig sammenheng med bedriftens virksomhet og ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å verne bedriftens interesser.

Det er imidlertid mer vanlig å pålegge arbeidstaker taushetsplikt gjennom arbeidsavtalen. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan dermed inngå en avtale som begrenser den ansattes ytringsfrihet hva angår bedriftens interesser. Avtalen bør imidlertid ikke være for omfattende ettersom retten til ytringsfrihet står sterkt.

Når taushetsplikten blir brutt

Dersom arbeidstaker bryter taushetsplikten vil dette kunne være et brudd på den alminnelige lojalitetsplikten eller utgjøre et kontraktsbrudd. Dette vil avhenge av om taushetsplikten er inntatt i arbeidsavtalen eller ikke. I begge tilfeller kan denne opptreden sanksjoneres med oppsigelse eller avskjed.

Avskjed er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-14. Dette er en streng og alvorlig reaksjon for arbeidstakeren og vilkårene for avskjed er dermed likeledes strenge. For at arbeidsgiver skal kunne benytte seg av avskjedsbestemmelsen, må den ansatte ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Brudd på avtalt taushetsplikt kan være slikt vesentlig mislighold.

Hvorvidt det foreligger grunnlag for avskjed må avgjøres ved en skjønnsmessig helhetsvurdering. I vurderingen må arbeidsgiver se hen til pliktbruddets art, hvilken stilling arbeidstakeren har, hva slags opplysninger og i hvilket omfang taushetsplikten er brutt. Arbeidsgiver må også se hen til grunnlaget for pliktbruddet, det vil si om det det foreligger brudd på avtalt taushetsplikt eller på den alminnelige lojalitetsplikten. Et brudd på avtalt taushetsplikt vil i noen sammenhenger kunne være mer alvorlig, ettersom dette da utgjør et kontraktsbrudd.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater