Saksbehandling ved avskjed

I forbindelse med avskjed av en ansatt må arbeidsgiver følge visse lovpålagte saksbehandlingsregler. Formålet med disse reglene er todelt; sikre arbeidstakers rettigheterog gi arbeidsgiver har et riktig grunnlag å beslutte avskjeden på.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/11/2014

Drøftelsesmøte

Før arbeidsgiver beslutter avskjed, skal spørsmålet drøftes med arbeidstakeren og eventuelt hans tillitsvalgte, jf arbeidsmiljøloven § 15-14(2), jf § 15-1. Dette innebærer at arbeidsgiver skal innkalle arbeidstakeren til et drøftelsesmøte hvor grunnlaget for den eventuelle avskjeden skal være samtaleemnet.

Møtet er ment som et forum for arbeidsgiver til å skaffe seg tilstrekkelig grunnlag for sakligheten av en eventuell avskjed og for forarbeidstaker til å ta til motmæle mot de beskyldninger arbeidsgiver har mot ham. Drøftingsplikten gjelder imidlertid bare dersom det er praktisk mulig og arbeidstaker selv ønsker et slikt møte.

Skriftlig avskjed

Dersom arbeidsgiver etter drøftelsesmøtet finner å ha saklig grunn for avskjed, så må avskjeden settes opp skriftlig og leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse, jf arbeidsmiljøloven § 15-14(2), jf § 15-4.

I tillegg må avskjeden inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål, de frister som gjelder for å kreve forhandling og reise søksmål, samt hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist. Formålet er å gi arbeidstakeren informasjon om sine rettigheter og derved sikre at disse ivaretas under avskjedsprosessen. Arbeidsgiveren har ingen ubetinget plikt til å opplyse om de omstendigheter som påberopes som grunn for avskjeden, men arbeidstaker kan kreve å få disse opplysningene skriftlig.

Forhandlingsmøte

Etter at avskjed er meddelt, plikter arbeidsgiver å avholde et forhandlingsmøte dersom arbeidstakeren krever det under henvisning til at avskjeden er usaklig, jf arbeidsmiljøloven § 17-3. I et slikt møte vil nettopp avskjedens saklighet være temaet og partene vil ofte forsøke å komme frem til en mer minnelig løsning på konflikten. Dersom partene ikke kommer til enighet vil det være opp til arbeidstaker å forfølge saken videre ved søksmål dersom han fortsatt mener å være utsatt for en usaklig avskjed.

Arbeidsgivers rett til å suspendere

Det skal avslutningsvis nevnes at arbeidsmiljøloven § 15-13 gir arbeidsgiver, på visse vilkår, rett til å suspendere arbeidstakeren dersom det er grunn til å anta at han har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed. Arbeidsgiver må i så fall forholde seg til i hovedsak de samme saksbehandlingsregler som for avskjed.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater