Virkningen av at avskjeden trekkes tilbake

Meddeles arbeidstaker avskjed, er den i som hovedregel bindende for ham. Men i visse tilfeller kan arbeidsgiver angre seg og av den grunn trekke avskjeden tilbake. Risikofritt er ikke dette nødvendigvis for arbeidsgiver, idet han kan bli møtt med påstand om så vel erstatning for tap av lønnsinntekt som krav om oppreisningserstatning.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Har arbeidstaker mottatt en avskjed fra sin arbeidsgiver, er den som hovedregel bindende. Dette begrunnes i de alminnelige avtalerettslige regler. Av ulike årsaker kan det likevel tenkes at arbeidsgiver vil ha handlingen ugjort og at avskjeden dermed trekkes tilbake.

Spørsmålet blir da hvilke konsekvenser det kan medføre.

En avskjed kan trekkes tilbake

Det er som utgangspunkt ikke noe i veien for at en arbeidsgiver kan trekke tilbake en avskjed. Tilbakekall av en avskjed vil jo bety at arbeidstaker allikevel får beholde jobben, noe de fleste vil ønske. Et annet spørsmål vil være om arbeidsgiver kan gjøre dette risikofritt eller om det vil få konsekvenser.

Konsekvenser ved tilbakekall

Avskjed kan bare benyttes i de situasjoner hvor arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14. Dersom en arbeidsgiver uten risiko kunne meddele avskjed for deretter å trekke den tilbake, vil den beskyttelse som arbeidstakeren i utgangspunktet er ment å skulle ha, bli svekket. En arbeidsgiver kunne i realiteten da meddelt avskjed uten å foreta en reell og konkret vurdering av om grunnlaget for avskjeden var tilstede, for så å trekke den tilbake dersom arbeidstakeren bestred rettmessigheten av den. Arbeidsgiver ville da kunne bruke urettmessig avskjed som et sterkt maktmiddel.

En annen konsekvens ved slik risikofri angrerett, er at vurderingen og saksbehandlingen av grunnlaget for avskjeden vil kunne bli overfladisk. I arbeidsmiljøloven er det flere vurderingskrav som arbeidsgiver må kunne vise til at er oppfylt. Hvis arbeidsgiver ubetinget kan trekke en avskjed tilbake, vil han i utgangspunktet også kunne hoppe over vurderingskravene og heller trekke den tilbake dersom det skulle oppstå uoverensstemmelser i ettertid.

Når man skal behandle konsekvensene av en tilbakekalling av mottatt avskjed, må man først vurdere om avskjeden var rettmessig iht. arbeidsmiljøloven eller ikke. Hvis den var rettmessig, har arbeidstaker som utgangspunkt ikke rett til erstatning. Hvis avskjeden derimot var urettmessig, vil det oppstå spørsmål om oppreisningserstatning eller erstatning for tapt lønnsinntekt.

Oppreisningserstatning skal i hovedsak kompensere for den belastning som arbeidstakeren ble utsatt for som følge av den urettmessige avskjeden. En kan stille spørsmål ved om belastningen må anses for redusert ved tilbakekallingen. Dette vil i så tilfelle bero på en kokret vurdering i hver enkelt sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater