Midlertidig ansettelse ved golfbane

Hovedregelen ved ansettelse er at arbeidstaker ansettes fast. Kun unntaksvis kan arbeidsgiver velge å ansette midlertidig. Iht. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) kan midlertidig ansettelse kun foretas dersom "arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten".

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

LE-2014-84084: Midlertidig ansettelse – sesongarbeid

Saken gjaldt spørsmål om tre ansatte ved en golfbane kunne ansettes i midlertidige stillinger som sesongarbeidere. Saken ble ikke prosedert av våre advokater, men presenteres for å vise rettsutviklingen.

I siste halvdel av mars 2012 ansatte en golfklubb tre arbeidstakere som henholdsvis assisterende head greenkeeper, greenkeeper og mekaniker. Først utpå høsten samme år signerte partene arbeidsavtaler. Selve avtaledokumentene ga ikke klart svar på om de tre skulle være fast eller midlertidig ansatte, men ut ifra partenes forutsetninger da de tre tiltrådte i mars, la lagmannsretten til grunn at det var inngått avtaler om midlertidig ansettelser. Spørsmålene for lagmannsretten var således om de midlertidige ansettelsene var lovlige og om arbeidstakerne eventuelt hadde krav på erstatning.

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast, jf. § 14-9(1), men loven gir samtidig en viss adgang til midlertidige ansettelser i nærmere bestemte tilfeller. Blant annet kan det inngås midlertidig ansettelser dersom "arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten".

For sesongarbeid, som i denne saken, la lagmannsretten til grunn at det avgjørende kriteriet er om arbeidets karakter krever midlertidig ansettelse. Et sentralt spørsmål ble således om det gjaldt begrensninger for hvor store deler av året golfsesongen kan vare, for at sesongvariasjoner ville kunne gi grunnlag for midlertidig ansettelse. Hvor grensen går, måtte etter lagmannsrettens syn avgjøres konkret.

Hvorvidt midlertidig ansettelse er nødvendig ved sesongpreget arbeidet, måtte ifølge lagmannsretten særlig ta utgangspunkt i om arbeidsforholdet i stedet kunne organiseres på en måte som sikret fast arbeid: Jo større deler av året sesongen varer, desto mer skal til for at midlertidig ansettelse kan anses nødvendig. Dersom perioden utenfor sesongen er av mer kortvarig art, kan det være mulig å dekke denne perioden ved å legge enkelte sesonguavhengige oppgaver, eventuelt ferie eller avspasering, til perioden.

Konklusjon

I denne saken konkluderte lagmannsretten med at det forelå et fast og varig behov for å dekke arbeidsoppgavene de tre arbeidstakerne var ansatt for å ivareta minst i de ni månedene golfsesongen varte. Golfklubben hadde god anledning til å organisere arbeidet slik at arbeidstakerne ble sikret helårlig, fast ansettelse, og lagmannsretten kunne etter en samlet vurdering ikke se at vilkårene for midlertidig ansettelse var oppfylt.

Fordi arbeidsmiljøloven § 14-11(2) uttrykkelig slår fast at arbeidstakere som ulovlig har vært ansatt i midlertidig stilling kan kreve erstatning, ble de tre golfklubbansatte tilkjent erstatning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater