Illojal opptreden ved brudd på konkurranseklausul

Enhver arbeidstaker må opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver fordi tillit er en grunnleggende forutsetning for at arbeidsforholdet skal fungere. I noen tilfeller vil arbeidstaker være bundet av en konkurranseklausul og dersom denne ikke overholdes kan det oppstå spørsmål om arbeidstakeren har opptrådt illojalt.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Krav om lojalitet etter oppsigelsestidens utløp

Lojalitetsplikten gjelder så lenge arbeidsforholdet består. Dvs. at den i utgangspunktet opphører etter oppsigelsestidens utløp. Etter dette kan arbeidstakeren derfor som utgangspunkt tiltre et nytt arbeidsforhold hos en konkurrerende virksomhet.

Markedsføringsloven oppstiller imidlertid noen krav til god forretningsskikk. Disse kravene kan legge enkelte begrensninger for hva en ansatt kan utføre av konkurransehandlinger mot tidligere arbeidsgiver etter at arbeidsforholdet er opphørt.

I noen arbeidsforhold kan det også inngås en avtale om en konkurranseklausul mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og denne vil legge føringer på om arbeidstakeren kan tiltre nytt arbeidsforhold hos en konkurrerende bedrift etter fratreden.

Konkurranseklausuler

Reglene om konkurranseklausuler fremgår av arbeidsmiljøloven kapittel 14 A. Her defineres en konkurranseklausul som en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens adgang til å tiltre en stilling hos en annen arbeidsgiver, eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.
Arbeidsmiljøloven oppstiller visse vilkår for når det kan inngås en konkurransebegrensende avtale, og det er viktig at arbeidsgiver vurderer om lovens vilkår er oppfylt før slike avtaler inngås. Arbeidsgiver har kun adgang til å inngå slik avtale med arbeidstakeren dersom det foreligger et særlig behov for vern mot konkurranse.

Når arbeidsgiver vurderer om vilkåret er oppfylt, vil et relevant moment være om arbeidstakeren har kjennskap til bedriftshemmeligheter som arbeidsgiver må beskytte. Her vil arbeidstakers stilling og lengden på ansettelsesforholdet være av betydning. Dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende etter arbeidsforholdets opphør, forplikter arbeidsgiver å betale arbeidstakeren en kompensasjon. Reglene rundt dette er nærmere regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A.

Illojalt å bryte en konkurranseklausul?

Selv om det er inngått en avtale om en konkurranseklausul ved arbeidsforholdets begynnelse, kan situasjonen ha endret seg frem til arbeidstakeren slutter i selskapet. Ved avslutningen av arbeidsforholdet er det derfor viktig at arbeidsgiver foretar en vurdering av om konkurranseklausulen skal gjøres gjeldende og det skal deretter sendes en skriftlig redegjørelse til arbeidstakeren.

Dersom det er avtalt en gyldig konkurranseklausul og arbeidstakeren likevel bryter denne, vil dette anses for å være en illojal opptreden fra arbeidstakerens side. En slik overtredelse kan medføre at arbeidstakeren kommer i erstatningsansvar overfor arbeidsgiveren, eller at arbeidstakeren må betale en konvensjonalbot til arbeidsgiveren. En konvensjonalbot må i utgangspunktet være avtalt av partene på forhånd.

Dersom arbeidstakeren ikke fratrer sin nye stilling i den konkurrerende bedriften frivillig, kan arbeidsgiver fremsette en begjære en midlertidig forføyning for tingretten eller byfogden som kan bestemme at arbeidstakeren må fratre stillingen.

Som arbeidsgiver må du foreta en konkret vurdering av om det kan inngås en avtale med konkurranseklausul. Ta kontakt med Codex Advokat Oslo for kvalifisert bistand i denne forbindelse.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater