Illojalitet hos arbeidstaker under arbeidsforholdet

Som arbeidstaker er man forpliktet til å forholde seg lojal til sin arbeidsgiver under ansettelsesforholdet. Arbeidstakeren er således forpliktet til å fremme arbeidsgivers interesser, og en illojal opptreden vil lett anses som brudd på arbeidstakers plikter under ansettelsesforholdet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
08/07/2019

Illojal opptreden

Illojalitet kan blant annet forekomme hvis man ytrer seg negativ om bedriften til omverdenen. I slike tilfeller må det imidlertid trekkes en grense i forhold til hva man som arbeidstaker har anledning til å uttale seg om i medhold av ytringsfriheten. Det er ofte utfordrende å angi hvor grensen mellom lojalitetsplikten og ytringsfriheten skal trekkes.

Dersom man som arbeidstaker ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, er hovedregelen at dette skal gjøres forsvarlig. I slike tilfeller vil det alltid være forsvarlig å varsle om slike forhold internt i virksomheten. Hvor grensen går for hva arbeidstaker kan ytre seg om utad, vil derfor bero på hva det ytres om. Her må det sondres mellom opplysninger som gis til offentlige myndigheter på det enkelte saksområdet, og opplysninger som gis til andre, eksempelvis massemedia. En arbeidstaker har for eksempel anledning til å anmelde arbeidsgiveren til Arbeidstilsynet ved brudd på arbeidsmiljøloven. Dersom man imidlertid går direkte til massemedia med opplysninger som burde gått til arbeidsgiver via varsling, vil det kunne anses som en illojal opptreden av arbeidstakeren.

Illojalitet kan også foreligge dersom man som arbeidstaker mottar gaver eller annen godtgjørelse uten at arbeidsgiver har kjennskap til dette. Det kan videre være illojalt av arbeidstakeren dersom denne aktivt å planlegge oppstart av en konkurrerende virksomhet som kan påføre arbeidsgiveren skade. Her vil det også være illojalt å forsøke å overtale kunder eller andre ansatte å bli med over i den nye virksomheten.

Virkninger av illojalitet

Dersom en arbeidstaker bryter sin lojalitetsplikt, kan dette medføre at arbeidsgiver har en saklig grunn til å gå til oppsigelse eller avskjed av arbeidstakeren.

Illojal opptreden ved arbeidsforholdets opphør

Lojalitetsplikten varer i utgangspunktet så lenge arbeidsforholdet består. Det vil si at lojalitetsplikten varer ut oppsigelsestiden.

Deler av lojalitetsplikten kan imidlertid vedvare selv etter at arbeidsforholdet har opphørt. Det kan blant annet være straffbart å gjøre bruk av forretningshemmeligheter som man har fått kunnskap om i kraft av et ansettelsesforhold, jf. straffeloven § 207.

Det nevnes også at arbeidstaker er ilagt en taushetsplikt hva gjelder produksjonsforhold m.v. hos tidligere arbeidsgiver, og brudd på denne taushetsplikten vil i så fall være en illojal opptreden. Det kan for øvrig også medføre erstatningsansvar for arbeidstakers vedkommende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater