• Hovedside>
 • Lover>
 • Arbeidsmiljøloven § 15-1: Drøfting før beslutning om oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-1: Drøfting før beslutning om oppsigelse

Design uten navn 2022 01 26 T125844 182

Denne artikkelen handler om arbeidsmiljøloven § 15-1: Drøfting før beslutning om oppsigelse, og tar sikte på å gi en oversikt over bestemmelsens anvendelse.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
04/02/2022

Om arbeidsmiljøloven § 15-1

Arbeidsmiljøloven har en egen bestemmelse i § 15-1 som omhandler plikten til å avholde drøftelser med arbeidstakeren; såkalt drøftelsesmøte.

Dette er en ordensregel og brudd på denne fører ikke automatisk til ugyldighet.

Manglende drøftelsesmøte kan imidlertid ha betydning for en eventuell oppreisningserstatning og sakligheten av oppsigelsesbeslutningen.

Bestemmelsen lyder slik:

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Med mindre det ikke er praktisk mulig skal drøftelsesmøte finne sted før beslutning om arbeidsforholdets opphør besluttes.

Hovedformålet med et drøftelsesmøte er å unngå uriktige avgjørelser.

Videre er formålet at arbeidsgiveren skal skaffe seg mest mulig informasjon om saken, slik at saklighetsvurderingen blir riktig.

Gjennom pålegget om drøfting skal arbeidsgiver sikre at beslutningen om oppsigelse/ avskjed eller suspensjon er veloverveid og truffet på fullstendig og riktig faktisk grunnlag. Ved å gjennomføre et drøftelsesmøte sikrer arbeidsgiver også at arbeidstakers side av saken blir belyst. Dette hindrer også at avgjørelser blir fattet i affekt, etter for eksempel en opphetet diskusjon.

Også i en nedbemanningssituasjon vil arbeidstakerens situasjon måtte vurderes. Dette fordi økonomiske og sosiale forhold vil kunne spille inn på hvem skal måtte gå.

Kravet om drøfting gjelder også tilsvarende i saker om avskjed og suspensjon. Dette fremkommer av § 15-14 annet ledd og § 15-13 fjerde ledd.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Forbeholdet om drøftelsesmøte

Forbeholdet om at drøftelser skal gjennomføres "så langt det praktisk er mulig" skal tolkes strengt. Primært kan slike tilfeller oppstå på grunn av forhold på arbeidstakerens side.

Eksempel på dette kan være dersom arbeidstakeren ikke møter til innkalt drøftelsesmøte eller det ikke oppnås kontakt med arbeidstakeren.

At den ansatte er sykemeldt er derimot ikke i seg selv tilstrekkelig grunn for å unnlate å innkalle til drøftelsesmøte. Arbeidsgiver må da se hen til hvorfor arbeidstakeren er sykemeldt.

Alternativer til oppsigelse

Ettersom drøftelsesmøte skal avholdes før beslutning om opphør er fattet, er et annet sentralt formål å kartlegge eventuelle alternative løsninger for arbeidstakeren.

Dettte kan være:

 • Omplassering.
 • Å finne annet passende arbeid.
 • Sluttavtale.
 • Arbeidstakeren ønsker å si opp selv.

Dersom det legges frem forslag til ulike løsninger i møtet bør arbeidstakeren få anledning til å tenke over disse. Får ikke arbeidstakeren det, kan det i den etterfølgende prosessen bli hevdet at arbeidsgiver presset frem en løsning og at det i realiteten er en oppsigelse/ avskjed fra arbeidsgiveren.

Eventuell sluttavtale eller avtale om omplassering kan også hevdes å være urimelig og således bli satt til side.

Bistand i møtet

Arbeidstaker har rett til å ha med seg en tillitsvalgt eller annen rådgiver i drøftelsesmøtet. Tillitsvalgt er ikke definert i loven og ofte har arbeidstaker med seg en ekstern rådgiver, som for eksempel advokat.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi opererer som rådgiver eller tillitsvalgt for deg under drøftelsesmøtet, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater