Arbeidsmiljøloven § 15-12: Virkninger av usaklig oppsigelse mv.

En mann og en dame ser på en skjerm sammen. Foto

Dersom arbeidsgiver gir en oppsigelse som ikke oppfyller saklighetskravet i arbeidsmiljøloven (usaklig oppsigelse), kan det få store konsekvenser. I denne artikkelen ser vi nærmere hvilke rettsvirkninger usaklig oppsigelse kan ha og hvordan man unngår disse.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
13/03/2023

Arbeidsmiljøloven § 15-12

Arbeidsmiljøloven § 15-12 angir rettsvirkningene av en usaklig oppsigelse: ugyldighet og erstatning.

Bestemmelsen lyder som følger:

§ 15-12. Virkninger av usaklig oppsigelse mv.

(1) Dersom oppsigelsen er i strid med §§ 15-6 til 15-10, skal retten, etter påstand fra arbeidstaker, kjenne oppsigelsen ugyldig. I særlige tilfeller kan retten, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.

(2) Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom oppsigelsen er i strid med §§ 15-6 til 15-11. Erstatningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.

Arbeidsmiljøloven § 15-12 må anses som en forlengelse av reglene i §§ 15-6 til 15-10, som oppstiller et stillingsvern for arbeidstaker. Formålet med bestemmelsen er å styrke og effektivisere denne rettigheten.

Ugyldig oppsigelse

Dersom en arbeidstaker blir meddelt en oppsigelse som ikke oppfyller kravet til saklighet i arbeidsmiljøloven, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstakeren. Ugyldighet innebærer at virkningene av oppsigelsen opphører, som betyr at arbeidsforholdet i utgangspunktet skal bestå. Arbeidstaker har i slike tilfeller rett og plikt til å fortsette arbeidsforholdet som at oppsigelse ikke ble gitt.

Begrunnelsen bak hovedregelen om ugyldighet er at en usaklig oppsigelse er en rettsstridig handling fra arbeidsgivers side. Da er det naturlig at de faller bort som ugyldige, med de konsekvensene det medfører.

Det finnes imidlertid unntak fra hovedregelen. Unntaket sier at retten i særlige tilfeller, etter påstand fra arbeidsgiver, likevel kan bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre, selv om oppsigelsen er usaklig. Kommer arbeidsgiver med påstand om opphør av arbeidsforholdet, må retten foreta en avveining av partenes interesser. Kommer retten til at det er åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter som før, kan arbeidsforholdet altså avsluttes selv om oppsigelsen må anses som usaklig. Ordlyden gir anvisning på et strengt krav, som tyder på at unntaket bare er ment som en sikkerhetsventil.

Søksmålsfrister

For at arbeidstaker skal kunne få dom på at en oppsigelse er ugyldig, må arbeidstakeren ha reise søksmål med påstand om ugyldighet innen søksmålsfristen i arbeidsmiljøloven. Søksmålsfristen er som hovedregel åtte uker fra forhandlingens avslutning eller fra oppsigelsen fant sted.

Reises det ikke søksmål før etter denne fristen, kan arbeidstakeren bare kreve erstatning. Det innebærer at arbeidstakeren ved oversittelse av søksmålsfristen mister sin rett til å kreve ugyldighet og fortsettelse av arbeidsforholdet. Oppsigelsen vil altså bli stående selv om arbeidstakeren tilkjennes erstatning for usaklig oppsigelse.

For arbeidstakere som kun krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelse fant sted.

Krav om erstatning

I tillegg til ugyldighet, kan arbeidstaker kreve erstatning ved usaklig oppsigelse.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-12 (2) (2) at erstatningen skal fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig. Bestemmelsen legger opp til en skjønnsmessig erstatningsutmåling hvor flere momenter vil være relevante.

Erstatningsbestemmelsen er noe annerledes enn andre erstatningsregler. Dette fordi det ikke må påvises skyld fra arbeidsgivers side for at arbeidstaker skal kunne tilkjennes erstatning. Det vil si at ansvaret er objektivt. Arbeidstakers krav på erstatning oppstår dermed alene på grunn av at det foreligger en usaklig oppsigelse.

Erstatningen kan omfatte arbeidstakerens økonomiske tap, som er dokumentert eller sannsynliggjort, samt erstatning for ikke-økonomisk skade.

Arbeidstakerens økonomiske tap vil som oftest være tapt lønnsinntekt, feriepenger og obligatorisk tjenestepensjon (OTP) dersom vedkommende ikke har fått stå i stillingen. Det kan også være andre utgifter som følge av oppsigelsen. Tapet må da kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres for å at det skal kunne tas med ved beregningen av erstatningskravet.

Den ikke-økonomiske erstatningen, altså arbeidstakerens ikke-økonomiske tap, blir som oftest betegnet som en oppreisningserstatning. En slik oppreisning skal kompensere for denkrenkelsen og byrden oppsigelsen har medført for arbeidstaker. Her vil blant annet arbeidsgivers saksbehandling og arbeidstakers påførte belastning tas med i vurderingen. Rettspraksis viser at oppreisning som regel ligger i størrelsesorden 50-100.000 kroner.

Hvordan unngå rettsvirkningene av usaklig oppsigelse?

For å unngå virkningene av usaklig oppsigelse er det avgjørende at arbeidsgiver vurderer grunnlaget for oppsigelse nøye før det fattes beslutning om oppsigelse. Det er også viktig at arbeidsgiver følger de saksbehandlingskravene som loven oppstiller, da brudd på disse vil kunne vil kunne føre til at en oppsigelse vil anses som usaklig.

Trenger du juridisk bistand?

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)
 • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Prosess for domstolene

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Prosess for domstolene

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater