Oppsigelse ved negativ omtale av bedriften

Oppsigelse ved negativ omtale av bedriften

Et arbeidsforhold kommer i stand ved at det inngås en arbeidsavtale mellom deg som arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg til arbeidsavtalen hviler det en lojalitetsplikt på begge parter. Som arbeidsgiver skal du være lojal ovenfor dine ansatte, og arbeidstakere skal i sin tur være lojal mot deg somarbeidsgiver. Som en del av lojalitetsplikten skal arbeidstaker dermed fremme arbeidsgivers interesser og ikke snakke negativt om bedriften.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
28/05/2021

Hva betyr lojalitetsplikten?

Arbeidstakers lojalitetsplikt er ikke lovfestet, verken i arbeidsmiljøloven eller i tilknyttet lovgivning. Lojalitetsplikten er imidlertid en ulovfestet plikt som springer ut av det tillitsforhold som er nødvendig i et arbeidsforhold.

Den innebærer blant annet at arbeidstaker skal fremme arbeidsgivers interesser fremfor sine egne, samt at arbeidstaker ikke skal snakke nedsettende om sin arbeidsgiver.

Brudd på lojalitetsplikten kan føre til ulike sanksjoner avhengig av hvor grovt pliktbruddet er. Som arbeidsgiver må du derfor i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering av hva som har skjedd og hva som eventuelt er riktig reaksjon.

Når arbeidstaker omtaler bedriften på en negativ måte

Negativ omtale fra en arbeidstaker om bedriften han eller hun arbeider for, kan være svært alvorlig for arbeidsgiver. Dersom arbeidstakeren snakker negativt om bedriften internt kan det være med på å skape usikkerhet i bedriften og i verste fall føre til at noen slutter. Det kan også skade arbeidsmiljøet ettersom slik omtale kan skape splid på arbeidsplassen.

Dersom en arbeidstaker omtaler bedriften på en negativ måte til andre utenfor bedriften, kan skaden bli enda større. En slik negativ omtale kan være med på å sverte bedriften, både blant kunder og potensielle kunder.

Det kan også gjøre at potensielle arbeidstakere ikke vil arbeide for bedriften begrunnet i det de har blitt fortalt. Slike omstendigheter kan være alvorlig for virksomheten, både økonomisk og med tanke på omdømme.

Grunnlag for oppsigelse?

Dersom en arbeidstaker bryter lojalitetsplikten, kan det alene være grunnlag for oppsigelse.

Vilkårene for når oppsigelse kan benyttes står i arbeidsmiljøloven § 15-7 og bestemmelsen krever at oppsigelsen er saklig begrunnet. Hvorvidt en oppsigelse er saklig begrunnet fordi arbeidstaker har omtalt bedriften på en negativ måte, vil bero på en helhetsvurdering.

I vurderingen må arbeidsgiver se på hvem arbeidstakeren har uttalt seg til, hva som er blitt sagt og om det eventuelt har oppstått noen virkninger av den negative omtalen. Det er ikke et vilkår for oppsigelse at arbeidsgiveren faktisk har blitt rammet av arbeidstakerens handlinger. Det kan i mange tilfeller være nok at handlingen kunne ha skadet bedriften.

Trenger du juridisk bistand?

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:  

Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e) 

  • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse 
  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte 
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker 
  • Prosess for domstolene 

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

  • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed 
  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte 
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver 
  • Prosess for domstolene 

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater