Oppsigelse ved tyveri

Arbeidsmiljøloven § 15-7 slår fast at arbeidsgiver kan gå til oppsigelse av arbeidstaker dersom det foreligger saklig grunn. Oppsigelse på grunn av tyveri eller naskeri må ses i sammengeng med omfanget.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
17/11/2015

Arbeidsmiljøloven om oppsigelse

Bestemmelsen omfatter så vel oppsigelsesvernet ved nedbemanningsprosesser som i de tilfeller der arbeidstaker kan kritiseres for noe. Oppsigelse innebærer at man har rett og plikt til å arbeide og motta lønn i oppsigelsestiden.

Dersom det foreligger grovt pliktbrudd, gir arbeidsmiljøloven § 15-8 grunnlag for å meddele avskjed, dvs. at retten til å arbeide og motta lønn opphører umiddelbart.

Avskjed, oppsigelse eller advarsel

Dersom den ansatte har stjålet noe, vil det bero på en helt konkret vurdering hvordan dette bør sanksjoneres fra arbeidsgivers side: Stjeler man et drops bør tilsnakk være tilstrekkelig, evt. en advarsel dersom det har skjedd flere ganger.

Har den aktuelle gjenstanden større verdi, kan eventuelt oppsigelse bli aktuelt. Har gjenstanden noe verdi, men likevel under om lag kr. 1 000,-, vil oppsigelse kunne være aktuelt. Har gjenstanden høyere verdi enn kr. 1 000, kan avskjed komme på tale.

Dette er et helt generelt utgangspunkt, for utover ovennevnte enkle eksempler, må det foretas en helt konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Faktorer som alder, ansettelsestid, forutgående arbeidsutførelse, fysisk og psykisk helse kan faktorer som kan påvirke den vurderingen som arbeidsgiver foretar i det enkelte tilfelle.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater