Forhandlingsmøte: Hva bør du tenke på?

Forhandlingsmoete

Når du som arbeidsgiver har meddelt din ansatte en oppsigelse, har vedkommende rett til å kreve forhandlinger dersom oppsigelsen anses som ugyldig. Arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger er en av opplysningene som dur plikter å opplyse om i selve oppsigelsesbrevet. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 15-4 (2) bokstav a.

Av Geir Kruge
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Arbeidstakere har krav om forhandlinger ved oppsigelse
 • Krav om forhandlinger må fremsettes innen to uker etter oppsigelse
 • Det er adgang til å ha med seg en rådgiver i forhandlingsmøtet
 • Våre advokater bistår med forberedelser og gjennomføring av forhandlingsmøter

Hva er forhandlingsmøte?

Et forhandlingsmøte er en dialog mellom arbeidstaker og deg som arbeidsgiver i etterkant av at oppsigelse er gitt. Hensikten med et forhandlingsmøte er at det føres reelle forhandlinger mellom partene og møtet bør ha til formål å avklare om partene kan finne en minnelig løsning istedenfor å gå til søksmål.

Hvilke frister gjelder ved forhandlingsmøte?

Arbeidstaker må fremsette krav om forhandlinger skriftlig innen to uker etter at oppsigelsen fant sted. Dersom fristen oversittes fristen, mister arbeidstakeren rett til å kreve forhandlinger.

Det er ikke noe i veien for at du som arbeidsgiver likevel aksepterer kravet da det kan være i din interesse å forsøke å komme til en minnelig løsning med arbeidstakeren. Fristen kan også forlenges etter avtale mellom partene.

Merk at du har plikt til å sørge for at et forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig og senest innen to uker etter at krav fra arbeidstaker er fremsatt, jamfør arbeidsmiljølovens § 17-3.

Hvilke rettigheter og plikter har partene under forhandlingene?

Begge parter har rett til å la seg bistå av rådgivere under forhandlingene, og det kan ofte være hensiktsmessig at partene benytter seg av denne retten.

Særlig siden forhandlingene ofte kan bære preg av at du som arbeidsgiver føler deg forpliktet til å forsvare oppsigelsen da det kan bli oppfattet som erkjennelse av feil dersom en oppsigelse blir trukket tilbake. Det at hver av partene blir bistått av rådgivere kan derfor medføre at det vil være lettere å få en avklaring på hvorvidt partene kan komme fram til en minnelig løsning.

Forhandlingene må være sluttført senest to uker etter den dag da det første forhandlingsmøtet ble avholdt, med mindre partene blir enige om å fortsette forhandlingene.

Når forhandlingene er sluttført, skal det settes opp en protokoll som skal underskrives av begge partene og eventuelt deres rådgivere.

Så lenge forhandlingene foregår, vil arbeidstakeren ha rett til å fortsette i stillingen. Hvis forhandlingene ikke fører frem slik at partene ikke kommer til frem til minnelig løsning, må arbeidstakeren innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning, reise søksmål mot deg som, arbeidsgiver.

Denne søksmålsfristen har særlig betydning der arbeidstaker kun krever oppsigelsen anerkjent som ugyldig. Dersom arbeidstakeren kun krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder regnet fra oppsigelsen fant sted.

Har arbeidsgiver rett til å kreve forhandlinger

Dersom arbeidstaker reiser søksmål eller underretter arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist uten at forhandlinger har vært holdt, kan du som arbeidsgiver kreve forhandlinger med arbeidstaker.

De samme fristene gjelder her slik at du må kreve forhandlinger innen to uker etter at arbeidsgiver er underrettet om at søksmål vil bi reist.

Forhandlinger ved andre tilfeller

En arbeidstaker som mener seg forbigått hva gjelder fortrinnsrett til en ny ansettelse i virksomheten kan også kreve forhandlinger. Arbeidstakeren må da fremsette krav om forhandlinger innen to uker etter at du avslo kravet om fortrinnsrett til ny stilling.

Videre kan en arbeidstaker som mener det foreligger en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon også kreve forhandlinger etter bestemmelsen i arbeidsmiljølovens § 17-3.

For de sistnevnte tilfellene gjelder det imidlertid ingen frist for å kreve forhandlinger.

Hva skjer hvis forhandlingsmøte ikke blir avholdt

Konsekvensene av at partene unnlater å møte eller delta i forhandlinger er ikke direkte lovregulert.

Det er forutsatt at dersom en av partene har nektet å forhandle, vil være et moment som trekker i retning av at det foreligger en usaklig oppsigelse.

Videre vil det ha innvirkning på arbeidstakerens rett til å stå i stilling inntil saken er til behandling hos domstolene.

Trenger du juridisk bistand

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering om det foreligger grunnlag for oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Bruk av sluttavtaler
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Har arbeidsgiver rett til å kreve forhandlinger?

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater