• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § 14-2: Fortrinnsrett til ny ansettelse

Arbeidsmiljøloven § 14-2: Fortrinnsrett til ny ansettelse

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
02/03/2018

"(1) Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.

(2) Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat. Fortrinnsretten gjelder dessuten for arbeidstaker som har akseptert tilbud om redusert stilling i stedet for oppsigelse.

(3) Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år.

(4) Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.

(5) Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.

(6) Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling, plikter arbeidsgiver å følge de samme regler for utvelgelse som de som gjelder ved oppsigelser på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak.

(7) Reglene i denne paragraf gjelder tilsvarende for arbeidstaker som er sagt opp i forbindelse med at virksomheten går konkurs. Dette gjelder bare når virksomheten fortsetter eller gjenopptas og den under hensyn til sted, art, omfang og lignende må anses som en fortsettelse av den opprinnelige virksomhet.

(8) Sjette ledd gjelder ikke ved konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo eller ved overdragelse av virksomhet etter at det er åpnet gjeldsforhandlinger."

Fortrinnsrett er retten til å bli tildelt en stilling fremfor andre søkere. Formålet med fortrinnsretten er å motvirke at arbeidsgiver foretar driftsinnskrenkninger med hensikt om å få inn ny arbeidskraft. Fortrinnsretten griper inn i arbeidsgivers rett til å velge hvem som skal ansettes til en bestemt stilling.

En forutsetning for at en arbeidstaker har fortrinnsrett, er at vedkommende er kvalifisert til stillingen. Både faglige og personlige kvalifikasjoner skal tillegges vekt. Dersom en fortrinnsberettiget er kvalifisert til stillingen, kan ikke arbeidsgiveren velge å ansette søkere som er mer ønskelige til stillingen, så lenge den fortrinnsberettigede innfrir kravene som stilles til stillingen.

Fortrinnsretten gjelder for tidligere ansatte i virksomheten, deltidsansatte og midlertidig ansatte. Fortrinnsretten gjelder ikke for arbeidstakere som er ansatt i vikariat etter arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav b.

Etter § 14-2 tredje ledd gjelder fortrinnsretten kun for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i minst 12 måneder i løpet av de to siste årene. For arbeidstakere som har blitt oppsagt eller fått endret sitt arbeidsforhold på grunn av virksomhetens forhold kan gjøre gjeldende fortrinnsretten i ett år etter at oppsigelsestiden utløp.

Fortrinnsretten bortfaller dersom arbeidsgivers tilbud om en ansettelse i en passende stilling ikke aksepteres. Det er ikke et krav at den tilbudte stillingen har de samme lønns- eller arbeidsbetingelsene som den tidligere stillingen.

Dersom det er flere fortrinnsberettigede til en stilling, må arbeidsgiveren foreta en utvelgelse av hvem som har rett til stillingen. Dersom arbeidstakerne er fortrinnsberettigede på grunn av en tidligere nedbemanning, skal valget mellom de fortrinnsberettigede foretas etter de samme utvelgelseskriteriene som ble benyttet ved nedbemanningen. Dersom behovene i virksomheten har endret seg siden nedbemanningsprosessen, kan utvelgelseskriteriene vektes annerledes.

Arbeidsgiveren har en selvstendig plikt til å undersøke at søkerne på en stilling er fortrinnsberettigede. Denne plikten henger sammen med § 14-1, som pålegger arbeidsgiveren å informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten. Det er ikke et krav at en arbeidstaker fremmer et krav om fortrinnsrett, men dersom en fortrinnsberettiget søker på en stilling, er det hensiktsmessig å gjøre arbeidsgiveren oppmerksom på at fortrinnsretten gjøres gjeldende.

Dersom en sluttavtale inngås i forbindelse med en oppsigelsesprosess, er det vanlig å avtale at alle krav er oppe og avgjort mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. En slik bestemmelse innebærer at arbeidstakers rett til å kreve fortrinnsrett ved nyansettelser fraskrives.

Ved tvist om brudd på fortrinnsrett kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda. Det er verdt å merke seg at fristen for å bringe inn saken for Tvisteløsningsnemnda kun er 4 uker, jf. forskrift om tvisteløsningsnemnd § 3 tredje ledd.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater