Kan arbeidsgiver bestemme hvor den ansatte skal bo?

Arbeidsrettsadvokater no headerbilder 1

I utgangspunktet står enhver arbeidstaker fritt til å bosette seg der han måtte ønske. Du som arbeidsgiver har dermed ingen rett til å blande deg inn i hvor en arbeidstaker ønsker å bosette seg. Imidlertid vil et ønske eller et krav om et bestemt bosted i enkelte tilfeller kunne ha fornuftige og saklige formål. Normalt vil det også være i arbeidstakers interesse å bo nokså nærme arbeidsplassen fordi dette korter ned reisetiden til og fra jobb.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/05/2021

Hva sier loven om bostedskrav?

Selv om utgangspunktet er at arbeidstaker kan velge å bo hvor han vil, så finnes det regler om bostedsplikt for særskilte grupper av arbeidstakere.

For eksempel er embets- og tjenestemenn med politimyndighet pliktig til å bosette seg i såkalt "tjenestemessig" forsvarlig avstand til tjenestestedet. Denne bostedsplikten er begrunnet i beredskapsmessige hensyn. Slike tjenestemenn plikter også å utføre arbeid i fritiden i særlige tilfeller og det er da en fornuftig regel at de bor i rimelig nærhet til arbeidsstedet.

Kan bostedskrav avtales?

Utenfor de lovpålagte tilfellene kan du som arbeidsgiver neppe ensidig bestemme hvor den ansatte skal bo. Imidlertid kan du stille krav til bosted som en del av stillingen, slik at hvor arbeidstaker skal bo blir en del av arbeidsavtalen.

I slike tilfeller har altså arbeidstakeren formelt samtykket til at han skal bo der hvor du som arbeidsgiver har bestemt. Spørsmålet blir om det kan få noen konsekvenser for arbeidstakeren hvis han velger å bosette seg et annet sted enn avtalt.

Kan brudd på bostedskravet medføre oppsigelse?

Som nevnt over vil bostedskrav kunne ha fornuftige og saklige grunner for seg. Hvor arbeidstakeren bor vil kunne være av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Spørsmålet blir da om brudd på bostedskravet kan være av så vesentlig betydning at det kan føre til oppsigelse.

Eksempel fra høyesterett:

I en sak fra 2000 (Rt-2000-1800) behandlet Høyesterett nettopp dette spørsmålet. Saken dreide seg om en engasjementssjef i Romsdals Fellesbank som ved ansettelsen hadde forpliktet seg til å bosette seg i kommunen. Bak dette kravet lå, etter bankens syn, viktige hensyn.

For at banken skulle knytte sine kunder til seg, og få nye kunder, var det vesentlig at engasjementssjefen hadde den lokalkunnskapen og de kontaktmuligheter som bosted i næringsområdet ga. Omlag ni måneder etter at engasjementssjefen hadde tiltrådt stillingen, hadde han imidlertid ikke oppfylt bostedsvilkåret. Han ble dermed meddelt oppsigelse av banken.

Som i alle oppsigelsessaker må du som arbeidsgiver foreta en rimelighetsvurdering; oppsigelsen må være saklig begrunnet.

I denne saken konkluderte Høyesterett med at oppsigelsen var saklig og henviste blant annet til at oppsigelsen først ble gitt etter atskillige forvarsler til engasjementssjefen. Forvarslene kom i form av flere uformelle og formelle samtaler, samt skriftlige redegjørelser.

Banken innstilte på at bostedskravet måtte oppfylles slik det var avtalt, og Høyesterett mente at det for engasjementssjefen etterhvert måtte fremstå som klart at det gikk mot en avvikling av arbeidsforholdet dersom han ikke sa seg villig til å flytte i nær fremtid.

Saken viser at en arbeidsgiver kan ha gode grunner for å stille vilkår om bosted og at arbeidstaker isåfall må forholde seg til det avtalte.

Trenger du juridisk bistand?

Vurderes oppsigelse er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge partes ståsted. I denne prosessen vil det være avgjørende å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett.

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg: 

  • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse av den ansatte  
  • Bistand i oppsigelsesprosessens saksbehandling  
  • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter  
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker  
  • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå 

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg: 

  • Vurdering av oppsigelsens grunnlag  
  • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøter  
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver  
  • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå  

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater