Oppsigelse av ledere

En mann holder foredrag. Foto

Er du arbeidsgiver, og vurderer oppsigelse av en ansatt i lederstilling? Ansatte i ledende stillinger er i utgangspunktet beskyttet mot oppsigelse på samme måte som andre ansatte ved at det kreves saklig grunn. Imidlertid stilles det større krav til ledende arbeidstakere enn underordnede arbeidstakere.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
28/05/2021

Hva menes med ledende stilling?

Når en ansatt innehar klare lederfunksjoner i sin stilling, kan vedkommende sies å ha en ledende stilling. Det kan for eksempel være daglig leder, avdelingsleder eller kontorsjef. Et typisk kjennetegn er altså lederansvar og delegasjonsmulighet.

Saklig grunn

Som for alle oppsigelser besluttet av deg som arbeidsgiver, gjelder det et saklighetskrav også ved oppsigelse av ledende ansatte. Dette betyr at arbeidsmiljøloven § 15-7, som bestemmer at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, i utgangspunktet gjelder for alle arbeidstakere.

Hva er saklig oppsigelsesgrunn for ledere?

Hvilke omstendigheter som utgjør saklig grunn, vil kunne variere avhengig av om den ansatte er leder eller ikke. Dette fremkommer blant annet i en sak for Høyesterett, som riktig nok gjaldt avskjed, inntatt i Rt-1997-1128:

"Selv om bestemmelsen ikke uttrykkelig sondrer etter arbeidstakerens stilling, er det på det rene at det må stilles særlige krav til en leder. Det samme forhold vil altså lettere kunne anses som "grovt pliktbrudd" eller "vesentlig mislighold" når arbeidstakeren har en ledende stilling enn når det gjelder en underordnet, jamfør blant annet Rt-1993-300. Dette har sammenheng både med det særlige behovet for tillit til en leder, og med den signaleffekt en leders handlemåte har overfor andre ansatte".

Dette må tolkes slik at det skal mindre til for å anse oppsigelsesgrunnen saklig ved oppsigelse av en ledende ansatt, enn ved oppsigelse av en underordnet ansatt.

Svekket oppsigelsesvern?

Det ovennevnte betyr at ledere har et noe svekket oppsigelsesvern i forhold til andre ansatte, og det gjelder ikke bare virksomhetens øverste leder. Også mellomledere har et noe svekket vern. For virksomhetens øverste leder behøver det imidlertid ikke å foreligge saklig grunn i det hele tatt.

Hva med virksomhetens øverste leder?

Virksomhetens øverste leder, som vanligvis er daglig leder eller administrerende direktør, kan frasi seg rettighetene som arbeidsmiljøloven gir andre ansatte i oppsigelsessaker. Betingelsene er at dette er avtalt på forhånd, dvs. før oppsigelse er aktuelt, og at virksomheten har forpliktet seg til å yte etterlønn ("fallskjerm") ved fratreden. I praksis betyr dette at betingelsene skal fremgå av arbeidsavtalen.

Hvorfor har øverste leder svekket oppsigelsesvern?

Bakgrunnen for at det er tillatt å innskrenke den øverste leders stillingsvern på denne måten, er nettopp den posisjonen en øverste leder har. Blant annet er styrkeforholdet mellom øverste leder og arbeidsgiver (virksomheten) normalt jevnere enn mellom en underordnet ansatt og arbeidsgiver.

I tillegg er det helt avgjørende for virksomheten, både i styret og blant de ansatte, at den øverste lederen har den nødvendige tillit. Videre vil det ofte foreligge et særskilt behov for å kunne bytte ut den øverste lederen raskere enn det oppsigelsesreglene gir adgang til. Særlig for selskapets eiere vil et slikt behov kunne melde seg.

Trenger du juridisk bistand?

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:  

Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e) 

  • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse 
  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte 
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker 
  • Prosess for domstolene 

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg: 

  • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed 
  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte 
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver 
  • Prosess for domstolene 

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater