Avskjed ved utilbørlig opptreden fra arbeidstaker

Et arbeidsforhold bygger på tillit mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren. Arbeidsgiveren må kunne forvente at de ansatte er lojale mot bedriften, dens kunder og kollegaer. Utilbørlig opptreden fra en arbeidstaker kan gjøre stor skade på bedriften og dens rykte. Hva kan arbeidsgiver gjøre dersom en ansatt opptrer på en slik måte?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
02/11/2021

Utilbørlig opptreden

Utilbørlig opptreden er et samlebegrep som står for upassende, uriktig eller urimelig oppførsel.

Det er dermed ulike handlinger som kan føre til utilbørlig opptreden fra en arbeidstaker.

Praktisk vil dette eksempelvis være dersom en arbeidstaker oppfører seg upassende overfor kunder av bedriften eller mot kollegaer. Det kan også omfatte tilfeller hvor en arbeidstaker uttaler seg bevisst uriktig om bedriften til andre.

Slik opptreden kan skade bedriften i form av at den kan miste kunder og at det kan skape dårlig arbeidsmiljø eller føre til at andre ansatte slutter.

Dette kan i sin tur føre til økonomiske tap for bedriften og et dårlig rykte.

Som nevnt innledningsvis bygger et arbeidsforhold på tillit mellom partene. Denne tilliten er en del av lojalitetsplikten i et arbeidsforhold.

Ved utilbørlig opptreden fra en arbeidstaker kan dermed også den underliggende lojalitetsplikten være brutt. Slik utilbørlig opptreden og brudd på lojalitetsplikten kan i noen tilfeller føre til avskjed.

Avskjed

Vilkårene for avskjed er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-14. For at en arbeidsgiver skal kunne meddele en arbeidstaker avskjed, må vedkommende enten ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller på annen måte vesentlig ha misligholdt arbeidsavtalen.

Dette er to alternative vilkår, slik at arbeidstakeren kun må ha gjort seg skyldig i ett av bruddene. I noen tilfeller kan det likevel være slik at én handling oppfyller begge vilkårene.

Utilbørlig opptreden og avskjed

Før arbeidsgiver kan meddele en arbeidstaker avskjed på grunn av utilbørlig opptreden, må det foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering.

I vurderingen må arbeidsgiveren se hen til arbeidstakerens handling/ oppførsel, samt konsekvensene for arbeidstakeren ved en avskjed.

Momenter til vurdering vil være omfanget av opptredenen til arbeidstakeren, oppståtte og mulige konsekvenser av opptredenen, alvorlighetsgraden og om vedkommende tidligere har fått advarsel for lignede forhold.

Avskjed er en streng reaksjon ettersom arbeidsforholdet umiddelbart opphører. Handlingen/ oppførselen til arbeidstakeren må derfor være av alvorlig karakter for at avskjed skal kunne benyttes.

I mange tilfeller vil oppsigelse i slike situasjoner være den riktige reaksjonen.

Hvilken reaksjon som er den rette vil avhenge av handlingens alvorlighetsgrad og hva som er nødvendig for bedriften.

Advokatbistand ved avskjed

Vurderes avskjed av en ansatt som følge av utilbørlig/ upassende opptreden, er det veldig viktig at saken håndteres riktig.

Prosessen avhenger av juridiske vurderinger og det vil ofte være lønnsomt å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett tidlig i prosessen.

Hos Codex Advokat Oslo AS vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater