Hvilke rettigheter har arbeidstaker ved avskjed?

Ved bruk av avskjed stilles det krav til arbeidsgiver om forsvarlig saksbehandling. Dette innebærer at arbeidsgiver plikter å foreta de nødvendige undersøkelser som trengs for å vurdere om avskjed er berettiget og eventuelt riktig reaksjon. Arbeidsgiver må i en slik prosess kunne dokumentere og bevise at både grunnlaget og behovet for avskjed foreligger. Gjør de ikke det vil avskjeden kunne bli kjent ugyldig av domstolene.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Krav om drøftelsesmøte

Før avskjed besluttes skal arbeidstaker kalles inn til drøftelsesmøte. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-1. I drøftelsesmøte skal arbeidsgiver legge frem det de har av dokumentasjon og bevis som danner grunnlaget for en eventuell avskjed. Deretter skal arbeidstaker få anledning til å forklare de faktiske forhold slik at arbeidsgiver kan beslutte hvorvidt avskjed er berettiget og nødvendig. Det er nødvendig at arbeidsgiver tar seg tid til å avklare de faktiske forholdene, for å kunne avgjøre om det foreligger mislighold eller ikke. Dersom misligholdet er godt dokumentert og forholdet er drøftet med den ansatte, vil domstolene oftere godta beslutningen om avskjed.

Dersom drøftelser med den ansatte blir utelatt medfører ikke det at avskjeden automatisk er ugyldig. Regelen om drøftelser er ikke en gyldighetsbetingelse for at avskjeden skal kunne stå seg, men snarere en ordensforskrift. Dersom det foreligger grunnlag for avskjed og arbeidsgiver kan dokumentere dette, vil neppe et drøftelsesmøte med den ansatte ha innvirkninger på beslutningen.

Formkrav til avskjedsbrevet

Formkravene ved avskjed er i all hovedsak de samme som ved oppsigelse. Det betyr at avskjedsbrevet må være skriftlig og leveres arbeidstaker personlig eller sendes rekommandert, samt inneholde informasjon om retten til å kreve forhandlinger og til å reise søksmål og fristene for dette. Formkravene fremkommer av § 15-4 som omhandler oppsigelse og gjelder så langt de passer.

Virkningen av at formkravene ikke er oppfylt er at det ikke løper noen søksmålsfrist. Arbeidstaker får imidlertid ingen ubetinget rett til dom for ugyldighet ved formuriktig avskjed, slik som er tilfellet ved formuriktig oppsigelse.

Rett til å kreve forhandlinger

Når arbeidstaker blir meddelt avskjed inntrer også retten til å kreve forhandlingsmøte. Dette må i så tilfelle meddeles arbeidsgiver skriftlig innen to uker etter at avskjeden er mottatt. Arbeidsgiver skal da sørge for at forhandlingsmøtet blir avholdt snares mulig og senest innen to uker etter at kravet er mottatt. Arbeidstaker har under forhandlingene rett til å la seg bistå av tillitsvalgt og/eller advokat.

Fristene for å gå til søksmål mot arbeidsgiver følger av arbeidsmiljøloven § 17-4. Dersom arbeidstaker ønsker å beholde stillingen er søksmålsfristen åtte uker fra forhandlingens avslutning eller fra avskjeden fant sted. Dersom arbeidstaker kun ønsker erstatning er fristen seks måneder regnet fra avskjeden fant sted. Det er imidlertid adgang til å avtale en lengre søksmålsfrist enn det som er opplyst over.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater