Rett til hjemmekontor?

19. desember 2013 avsa Eidsivating lagmannsrett en beslutning som omhandlet en arbeidstakers rett til hjemmekontor. Arbeidstakeren hadde opprinnelig hatt en avtale med arbeidsgiver om å utføre en betydelig del av arbeidsoppgavene ved hjemmekontor.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Gikk til endringsoppsigelse

Da arbeidsoppgavene endret seg og førte til at arbeidstakeren måtte være mer tilstede på kontoret, valgte arbeidstakeren å fortsette å arbeide hjemme på tross av advarsel og instruks fra arbeidsgiver om å møte på arbeidsstedet.

Arbeidsgiver gikk dermed til endringsoppsigelse av arbeidstakeren med tilbud om ny arbeidsavtale med rett til hjemmekontor i mer begrenset omfang. Arbeidstakeren aksepterte ikke en slik endring, og tok ut søksmål mot ugyldig oppsigelse. I tingretten ble arbeidsgiver frifunnet, og retten fastsatte at arbeidstakeren kunne arbeide hjemmefra én dag i uken.

Sa opp stillingen

Arbeidstakeren anket dommen videre til Eidsivating lagmannsrett og sa samtidig opp sin stilling, før avgjørelsen i ankesaken var falt. I oppsigelsestiden fortsatte arbeidstakeren å arbeide hjemmefra til tross for både skriftlige og muntlige advarsler fra arbeidsgiver. Dette resulterte i at arbeidsgiver gikk til avskjed av arbeidstakeren.

Arbeidstakeren gikk da på nytt til søksmål mot arbeidsgiver med påstand om urettmessig avskjed. Som følge av dette hevet lagmannsretten endringsoppsigelsessaken med den begrunnelse at arbeidstakeren ikke lenger hadde noen aktuell interesse å prøve bedriftens oppsigelse.

Avskjeden var rettmessig

I avskjedssaken kom tingretten til at avskjeden var rettmessig. Arbeidstakeren anket dommen videre til lagmannsretten. Anken ble nektet fremmet for lagmannsretten som kom frem til at tingrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse var korrekt.

I sin beslutning la lagmannsretten vekt på at arbeidsgiver hadde gitt gjentatte advarsler til arbeidstakeren som valgte å ha hjemmekontor til tross for at arbeidsgiver påla han å møte på arbeidsplassen. Dette medførte at arbeidstakeren hadde urettmessig fravær på totalt åtte dager, noe som lagmannsretten så på som klart pliktbrudd og grunnlag for avskjed i medhold av arbeidsmiljøloven § 15-14.

Lagmannsretten fant det heller ikke tvilsomt at arbeidstakeren hadde plikt til å innrette seg etter arbeidsgivers instrukser, selv om dommen vedrørende hjemmekontorsaken ikke var rettskraftig avgjort.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater