Arbeidsregler for unge arbeidstakere

Arbeidsmiljøloven har spesielle regler som beskytter unge arbeidstakere.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/08/2018

Reglene i arbeidslivet gjelder i utgangspunktet for alle, uansett alder. På noen områder finnes det likevel spesielle regler som skal beskytte de yngste arbeidstakerne. Disse reglene skal gi barn og unge en ekstra beskyttelse mot arbeid som kan utgjøre en negativ påvirkning, og er rettet mot personer under 18 år. Denne arbeidstakergruppen kan altså ikke ta alle slags jobber.

Reglene om arbeid av barn og ungdom er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 11.

Personer under 13 år

Hovedregelen er at personer under 13 år ikke kan ta arbeid, men det finnes noen unntak. For eksempel kan barn under 13 år hjelpe til på familiedrevet gård, uten at dette betegnes som arbeid i lovens forstand. Slik hjelp kan typisk være potet- og bærplukking og litt stell av dyr under forsvarlig tilsyn av en voksen. Hovedregelen om arbeidsforbud for barn under 13 år, gjelder heller ikke dersom barnet skal være med på filminnspilling eller teater. Et vilkår for å tillate slikt arbeid er at det tas tilstrekkelig hensyn til barnets sikkerhet, helse, skolegang og utvikling. Det må i tillegg foreligge samtykke fra foresatte, samt forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet.

Personer mellom 13 og 15 år

Barn som har fylt 13 år kan utføre "lett arbeid", jf. arbeidsmiljøloven § 11-1. Med "lett arbeid" menes arbeid som ikke påvirker barnets sikkerhet, helse eller utvikling på en negativ måte. Arbeidet må heller ikke gå ut over skolegangen. Eksempler på slikt arbeid kan være avisbud eller arbeid i butikk.

Fra fylte 14 år kan barn delta i arbeid som er ledd i skolegangen eller i praktisk yrkesorientering, og som er godkjent av skolen. Dersom barnet er under 15 år kreves det samtykke fra foresatte.

Personer mellom 15 og 18 år

Fra fylte 15 år kan ungdom i utgangspunktet ta et hvilket som helst arbeid, men det forutsettes at arbeidet er uten helserisiko og at det ikke går ut over skolegang og lignende. Det er ikke nødvendig med samtykke fra foresatte etter fylte 15 år. Arbeidsgiver har imidlertid en plikt til å vurdere hvert enkelt tilfelle, og til å ta standpunkt til om arbeidet kan være til skade. Arbeid som kan betegnes som farlig kan ikke ungdom under 18 år utføre, med mindre det skjer som ledd i yrkesrettet opplæring. Det kreves da særlig tilsyn med slikt arbeid.

Andre begrensninger

Foruten lovbestemte aldersgrenser for hva slags arbeid og for når barn og unge kan arbeide, oppstiller arbeidsmiljøloven begrensninger i forhold til arbeidstid, nattarbeid og pauser og fritid. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven §§ 11-2 til 11-5. Loven skiller også her mellom personer under og over 15 år.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater