Gaver i arbeidsforhold

Gaver 3

Kan ansatte motta gaver i arbeidsforhold? I ethvert arbeidsforhold foreligger det en lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten kan både inkludere en plikt til å handle på en bestemt måte og en plikt til å avstå fra bestemte handlinger. Ett spørsmål inn under dette er om en arbeidstaker kan motta gaver fra forretningsforbindelser, kunder e.l., uten å komme i konflikt med lojalitetsplikten.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
17/11/2023

Lojalitetsplikten

Arbeidstakers alminnelige lojalitetsplikt og det generelle tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, tilsier åpenhet om gavetilbud eller -mottak. Rent private gaver har i utgangspunktet ikke arbeidsgiver noe med, men gaver eller andre former for godtgjørelse fra bedriftens forretningsforbindelser kan ikke den ansatte ta imot uten videre. Arbeidsgiver har iallfall krav på å få vite om transaksjonen.

I en eldre sak for Høyesterett, ble det ansett for å være i strid med en bestyrers lojalitetsplikt at han personlig tok imot returprovisjon fra den selgeren som hadde solgt varer til bedriften. Bedriften led ikke noe økonomisk tap ved at bestyreren mottok provisjonen.

Det var på det rene at virksomheten selv ikke ville ha fått noen slik returprovisjon; det var kun aktuelt å gi den til bestyreren personlig. Like fullt kom Høyesterett til at det stred mot lojalitetsplikten å motta godtgjørelsen.

Ansatte i offentlig sektor

For ansatte i statstjenesten er det oppstilt strenge regler for mottakelse av gaver. I tjenestemannsloven § 20 heter det at ingen embets- eller tjenestemann må for seg selv eller andre motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som er egnet til, eller av giveren ment, å påvirke hans tjenstlige handlinger, eller som det ved reglement er forbudt å motta. Bestemmelsen bygger på et allment prinsipp om at det for statsansatte er spesielt strenge regler knyttet til habilitet og objektivitet i tjenesten.

Bestemmelsen må ses i lys av de strenge krav som generelt stilles til offentlige tjenestemenn når det gjelder objektivitet og habilitet. Formålet med disse reglene er å sikre tillit til staten og sørge for at de avgjørelser som fattes i offentlig sektor er saklige og ikke preget av utenforliggende hensyn. Det er bare gaver eller andre ytelser som er egnet til eller ment å skulle påvirke den ansattes tjenstlige handlinger som er forbudt. Hvem som er giveren har i utgangspunktet ingen betydning og overtredelse av forbudet kan medføre ordenstraff eller avskjed for den aktuelle tjenestemann.

Imidlertid vil det måtte gjøres enkelte reservasjoner fra forbudet. Ordinære gaver av liten verdi vil ikke rammes selv om de i og for seg kan påvirke den tjenstlige handling. Det er neppe grunn til å forby en lærer å motta en eske konfekt fra foreldrene som en påskjønnelse for god innsats i skoleåret.

Å motta slike sedvanlige gaver av ubetydelige verdi, kan for øvrig heller ikke være i strid med arbeidstakers alminnelig lojalitetsplikt.

Straffbare tilfeller

Straffeloven gjør det straffbart for seg selv eller andre å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag (korrupsjon), og å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag (påvirkningshandel), jf. §§ 387 og 389.

Den som gjør seg skyldig i korrupsjon eller påvirkningshandel vil som regel kunne meddeles oppsigelse. Men selv i disse tilfeller beror oppsigelsesadgangen på en konkret vurdering. I begge tilfeller må det dessuten foreligge en "utilbørlig" fordel og hvilke fordeler som har slik karakter er det ukurant å gi et generelt svar på.

Av straffelovens forarbeider følger det at mindre verdifulle gaver og andre fordeler som det vil stride mot den alminnelige rettsbevissthet å kriminalisere, ikke er å anse som utilbørlige. Av dette følger det videre at fordeler som mottas i forbindelse med vanlig representasjon, eller som mottakeren i henhold til sedvane eller interne retningslinjer har anledning til å motta, sjelden vil være å anse som utilbørlige.

Ansatte i privat sektor

Det finnes ingen tilsvarende lovbestemmelse for ansatte i privat sektor, men spørsmålet har blitt behandlet både i rettspraksis og i juridisk litteratur. I juridisk teori har det blitt uttalt at gaveforbudet i tjenestemannsloven § 20 også gjelder for andre ansatte enn statens tjenestemenn med grunnlag i alminnelige arbeidsrettslige prinsipper. Ifølge juridisk litteratur kan ikke ansatte ta imot gaver eller andre former for godtgjørelse fra virksomhetens forretningsforbindelser uten at arbeidsgiver får beskjed om dette. Mottakelse av slike gaver uten arbeidsgivers samtykke kan således være i strid med lojalitetsplikten.

Gave som er i strid med lojalitetsplikten

I en sak som gjaldt økonomisk utroskap fra 2009 uttalte Høyesterett at en ansatt som mottar en gave av en viss størrelsesorden fra en forretningsforbindelse som er i strid med de forpliktelsene som den ansatte har overfor sin arbeidsgiver, representerer et tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren. Videre uttalte Høyesterett at ved å motta gaven vil arbeidstakeren sette seg i et avhengighets- eller tilknytningsforhold til forretningsforbindelsen og at dette lett kan medføre splittet lojalitet. Høyesterett sa også at det i tillegg kan forekomme tap av tillit og omdømme i markedet som arbeidsgiveren vil bli påført dersom forholdet blir kjent. Høyesterett konkluderte med mottakelse av en slik gave fra en forretningsforbindelse derfor i seg selv innebærer at arbeidstakeren handler mot arbeidsgiverens interesser.

Som Høyesterett er inne på, kan det lett oppstå en interessekonflikt mellom arbeidsgivers og arbeidstakeres interesser når arbeidstakerne uoppfordret mottar gaver. Det kan også påvirke virksomhetens omdømme dersom det blir kjent at gavemottak aksepteres. Brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt kan i visse tilfeller medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

Samtykke fra arbeidsgiver

Arbeidstakere bør derfor gi beskjed til arbeidsgiver når de mottar eller får tilbud om en gave fra en forretningsforbindelse. Arbeidsgiver gis da mulighet til å vurdere om det er forsvarlig å motta gaven, og arbeidstakeren slipper å ta stilling til om det oppstår en interessekonflikt. Dermed vil vedkommende oppfylle sin lojalitetsplikt. Likevel bør både arbeidstaker og arbeidsgiver vurdere om det er hensiktsmessig å ta imot gaven. Dette av hensynet til omverdenen og hvilken signaleffekt det gir i det markedet hvor virksomheten opererer.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Geir

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater