Grensen mellom arbeidstakers ytringsfrihet og illojale utsagn

En arbeidstaker er forpliktet til å fremme arbeidsgiverens interesser under ansettelsesforholdet, og som arbeidstaker må man være lojal mot sin arbeidsgiver. En illojal opptreden vil derfor lett anses som brudd på arbeidstakers plikter under ansettelsesforholdet. Lojalitetsplikten omfatter også ytringer og en arbeidstaker plikter derfor å avstå fra å komme med illojale ytringer om sin arbeidsgiver. Mange ytringer er imidlertid beskyttet av ytringsfriheten og vil derfor medføre at arbeidsgivere i disse tilfeller må tåle at arbeidstakerne ytrer seg i det offentlige rom.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Til tross for at arbeidsgivere har en forventning til at arbeidstakerne skal være lojale i sine uttalelser, kan de derfor ikke på fritt grunnlag regulere eller sanksjonere ytringer som ansatte fremsetter på egne vegne. På bakgrunn av den ansattes spesielle kompetanse og innsikt i arbeidsforholdet vil den ansattes ytringer også kunne ha betydning i den offentlige debatten. Det vises spesielt til at den ansattes ytringsfrihet i noen tilfeller kan bidra til å motvirke og avdekke ulovlige eller kritikkverdige forhold.

Lojalitetsplikt

Ved enhver ytring må det derfor vurderes om arbeidstakeren har anledning til å uttale seg på bakgrunn av ytringsfriheten, eller om ytringen er i strid med lojalitetsplikten. Ved denne vurderingen må hensynene bak lojalitetsplikten i det konkrete tilfellet veies opp mot hensynene bak ytringsfriheten. Ytringsfriheten er en menneskerett som blant annet er beskyttet av Grunnloven, mens lojalitetsplikten er et ulovfestet prinsipp som skal ivareta arbeidsgiverens interesser. Hva som skal veie tyngst må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Flere momenter spiller inn i spørsmålet om arbeidstakers lojalitetsplikt skal veie tyngre enn ytringsfriheten. Hvis ytringen dreier seg om interne samarbeidsproblemer i virksomheten, vil dette ofte være en ytring som omfattes av arbeidstakers lojalitetsplikt og som man ikke har anledning til å uttale seg om utad. En slik ytring har også mindre allmenn interesse; noe som taler for at man bør avstå fra å ytre seg om interne forhold. Også ytringer som medfører at arbeidstakeren bryter interne taushetspliktsregler vil normalt anses som brudd på lojalitetsplikten.

Det vil i de fleste tilfeller også være av betydning om arbeidstakeren har forsøkt å varsle om forholdet internt før vedkommende uttaler seg offentlig. En arbeidstaker har både en rett, og i noen tilfeller også en plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En slik varsling skal imidlertid være forsvarlig, og det vil alltid være forsvarlig å varsle om slike forhold internt på arbeidsplassen. Dersom arbeidstakeren ikke varsler internt, men heller velger å ytre seg offentlig, kan en slik ytring anses som en illojal handling. En varsling til tilsynsmyndighet eller andre offentlig myndigheter vil imidlertid ikke anses som en illojal handling. Eksempler på disse er Arbeidstilsynet, Økokrim og Skatteetaten.

Videre må det vurderes om bakgrunnen for at arbeidstakeren uttaler seg i det offentlige rom. Dersom arbeidstakeren har til hensikt å skade arbeidsgiver ved uttalelsene, vil man normalt kunne anse slike ytringer som en illojal handling.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater