Illojalitet etter at arbeidsforholdet har opphørt?

Utgangspunktet er at lojalitetsplikten gjelder under ansettelsesforholdet, og ikke etter at arbeidsforholdet har opphørt.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/11/2015

Med mindre annet er avtalt, for eksempel i form av en konkurranse- eller karanteneklausul, vil ikke arbeidsforholdet legge noen begrensninger på arbeidstakeren etter at han har sluttet.

Dette er imidlertid bare et utgangspunkt. Isolert sett kan man også si at lojalitetsplikten vil kunne beskytte arbeidsgiver etter endt arbeidsforhold. Selv om det ikke foreligger avtale med konkuranseklausul, setter lojalitetsplikten begrensninger for arbeidstakers handlinger etter arbeidsforholdets slutt. Arbeidstaker kan for eksempel ikke avsløre forretnings- eller driftshemmeligheter for ny arbeidsgiver.

Brudd på dette kan gjøre arbeidstakeren erstatningsansvarlig, eller til og med strafferettslig ansvarlig.

For arbeidsgiver vil en kunne hevde at beskyttelsesbehovet er like stort (om ikke større) etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Det er derfor viktig at lojalitetsplikten også strekker seg ut over endt arbeidsforhold.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater