Spørsmål og svar om ansettelse

 • Krav til arbeidsavtale?

  En arbeidsavtale skal være skriftlig og det er arbeidsgivers ansvar å utforme et utkast. Utkastet skal være i samsvar med de minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale som er oppramset i arbeidsmiljøloven.

  Les mer

 • Muntlig arbeidsavtale?

  En arbeidsavtale skal være skriftlig og det er arbeidsgivers ansvar å utforme et utkast. Dersom arbeidsgiver unnlater å utstede en skriftlig avtale, betyr imidlertid ikke det at arbeidsforholdet mangler avtaleregulering.

  Les mer

 • Arbeidsavtale mal

  Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av arbeidsforholdets lengde, arbeidsoppgaver, stilling, osv. Formålet med en arbeidsavtale er å beskrive arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter i det aktuelle arbeidsforholdet.

  Les mer

 • Standard arbeidsavtale

  Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av arbeidsforholdets lengde, arbeidsoppgaver, stilling, osv. Formålet med en arbeidsavtale er å beskrive arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter i det aktuelle arbeidsforholdet.

  Les mer

 • Forslag til arbeidsavtale?

  Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av arbeidsforholdets lengde, arbeidsoppgaver, stilling, osv. Formålet med en arbeidsavtale er å beskrive arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter i det aktuelle arbeidsforholdet.

  Les mer

 • Arbeidsavtale for daglig leder?

  Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av arbeidsforholdets lengde, arbeidsoppgaver, stilling, osv. Dette gjelder også for daglig leder.

  Her leser du mer om hvilke regler som gjelder for daglige ledere.

  Les mer

 • Arbeidsmiljølovens regler om arbeidsavtaler

  En arbeidsavtale skal være skriftlig og det er arbeidsgivers ansvar å utforme et utkast. Utkastet skal være i samsvar med de minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale som er oppramset i arbeidsmiljøloven.

  Les mer

 • Midlertidig ansettelse?

  Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det kan likevel avtales midlertidige ansettelser i enkelte arbeidsforhold, som for eksempel ved sesongarbeid, ekstrahjelp, tilkallingshjelp eller ringevikar, prosjektarbeid, vikariater eller for andre typer ansettelsesforhold omtalt i arbeidsmiljøloven § 14-9.

  Les mer

 • Ansettelse av vikar?

  En virksomhet kan ansette en vikar til å utføre arbeid for en eller flere andre. Et vikariat er en midlertidig ansettelse som gjenre benyttes i kortere eller lenger perioder på grunn av eksempelvis sykdom, ferie, permisjon eller lignende.

  Les mer

 • Timebasert ansettelse?

  Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det kan likevel avtales midlertidige ansettelser i enkelte arbeidsforhold, som for eksempel ved sesongarbeid, ekstrahjelp, tilkallingshjelp eller ringevikar, prosjektarbeid, vikariater eller for andre typer ansettelsesforhold omtalt i arbeidsmiljøloven § 14-9. Uavhengig av ansettelsesforhold har du alltid krav på skriftlig arbeidsavtale, med et lovbestemt minimumsinnhold.

  Les mer

 • Arbeidsavtale deltid?

  Arbeidsmiljøloven setter som krav at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av stillingsprosent. En deltidsansatt som jevnlig har arbeidet mer enn sin avtalte arbeidstid de siste 12 månedene har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Det er den faktiske arbeidstiden som er avgjørende.

  Les mer

 • Brudd på arbeidsavtale?

  Brudd på arbeidsavtalen kan danne grunnlag for opphør av arbeidsforholdet, enten ved en oppsigelse eller en avskjed. En oppsigelse må ha en saklig grunn for å være gyldig. Oppsigelsestiden er etter arbeidsmiljøloven én måned, men det kan avtales lengre tid. En avskjed må være begrunnet i et vesentlig mislighold, og innebærer at arbeidstaker må gå på dagen.

  Les mer

 • Endring av arbeidsavtale?

  Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen så tidlig om mulig og senest innen en måned etter at endringen begynte å gjelde. Imidlertid er det viktig å være klar over at en arbeidsavtale i utgangspunktet ikke kan endres ensidig med mindre endringen ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Andre endringer krever arbeidstakers samtykke.

  Les mer

 • Arbeidsavtale på engelsk

  Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av arbeidsforholdets lengde, arbeidsoppgaver, stilling, osv. Formålet med en arbeidsavtale er å beskrive arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter i det aktuelle arbeidsforholdet. Dermed bør arbeidsavtalen skrives på et språk som både arbeidsgiver og arbeidstaker forstår.

  Les mer

 • Konsulentavtale?

  En konsulentavtale er en avtale mellom en konsulent, som er oppdragstaker, og en oppdragsgiver som klarlegger de vilkår og betingelser som er knyttet til den type konsulenttjenester som konsulenten gir.

  Les mer

 • Konsulentavtale på engelsk?

  En konsulentavtale er en avtale som regulerer oppdragsforholdet mellom en oppdragsgiver og en oppdragstaker, en konsulent. Dette i motsetning til en arbeidsavtale som regulerer arbeidsforholdet mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver.

  Les mer

 • Kollektiv arbeidsrett?

  Kollektiv arbeidsrett betegner den delen av arbeidsretten som omhandler reglene om tariffavtaler og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

  Les mer


Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater