Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøet omfatter alle faktorer i en virksomhet som kan ha innvirkning på en arbeidstakers fysiske og psykiske helse og velferd. Arbeidsmiljøloven fastsetter hvordan arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet skal drives og hvilke krav arbeidsmiljøet skal tilfredsstille.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/08/2018

Lovens formål er blant annet å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Formålsbestemmelsen må ses i sammenheng med de kravene som stilles til arbeidsgivers ansvar for et godt arbeidsmiljø i virksomheten.

Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Loven har ikke konkretisert de enkelte arbeidsmiljøkrav, men peker på de arbeidsmiljøfaktorer som virksomheten må ta hensyn til. Lovens kapittel 3 omhandler virkemidler som skal tas i bruk i arbeidet for et godt arbeidsmiljø. Innledningsvis sies det at arbeidsgiver skal sørge for at det utøves et systematisk arbeid for helse, miljø og sikkerhet (HMS- arbeid) i virksomheten for å sikre at arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Virksomheten må blant annet ha et mål for sitt HMS- arbeid, kartlegge farer og problemer i virksomheten og sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Arbeidet skal imidlertid gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte i virksomheten slik at disse også vil ha en plikt til å medvirke i utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av HMS- arbeidet.

Bedrifthelsetjeneste

Videre pålegger loven arbeidsgiver å knytte risikofylte virksomheter til en bedriftshelsetjeneste. Videre sier loven at arbeidsgiver skal vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Det følger av lovens forarbeider at bestemmelsen kun er ment som en "signal- og bevisstgjøringsbestemmelse" som skal bidra til at virksomheten oppnår gunstig helseeffekt.

Videre pålegges arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS- arbeid. Hensikten er å tydeliggjøre en forventning om at virksomhetens leder skal ha kunnskap om grunnprinsippene i et systematisk HMS- arbeid. Endelig sier loven at arbeidsgiver i tilknytning til det systematiske HMS- arbeid skal utarbeide rutiner for intern varsling i virksomheten. Dette gjelder der forholdene i virksomheten tilsier et slikt behov og ifølge forarbeidene vil dette avhenge av risikoforholdene og ytringsklimaet i virksomheten. Videre uttales det at det ikke skal være høy terskel for å opprette slike rutiner og at det først og fremst til være "ukompliserte virksomheter" med få ansatte som vil falle utenfor dette kravet.

Krav til arbeidsmiljøet

Der lovens kapittel 3 omhandler ulike virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, omhandler lovens kapittel 4 ulike krav som stilles til arbeidsmiljøet i en virksomhet.

Det følger innledningsvis av kapitlet at arbeidsmiljøet i virksomheten skal være "fullt forsvarlig". Begrepet "fullt forsvarlig" er en rettslig standard og presiserer at standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til enhver tid skal utvikles og forbedres i samvær med utviklingen i samfunnet. Den er således ment som retningsgivende for hva virksomhetene skal oppnå når de arbeider med arbeidsmiljøet. Videre fremgår at arbeidsgiver skal legge vekt på å forebygge sykdommer og skader ved planleggingen og utformingen av arbeidet. Bestemmelsen innebærer at arbeidsgiver skal bruke de muligheter som foreligger innenfor rammene av arbeidsgivers styringsrett, til å tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

De ansatte skal holdes løpende orientert om systemer som benyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. Arbeidsgiver er forpliktet til å sikre at arbeidstakerne får medvirkning i omstillingsprosesser, at arbeidstakerne har medbestemmelse i utforming av eget arbeid og får den nødvendige kompetanseutviklingen for ikke å falle ut av arbeidslivet. Bestemmelsen fratar ikke arbeidsgiver den reelle beslutningsmyndigheten over de beslutninger som skal tas, men den sikrer at arbeidstakerne (eller deres tillitsvalgte) får være med i prosessen.

Fokus på arbeidsmiljø

Det stilles også krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Med dette menes krav som retter seg mot arbeidstakernes sosiale og psykiske forhold. Siktemålet er å forebygge arbeidsmiljøproblemer knyttet til sosial isolasjon i arbeidet. Det følger av bestemmelsen at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering og den skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Loven stiller også ulike krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Dette innebærer at arbeidsgiver har ansvar for blant annet at bygningsforhold, lysforhold, inneklima, støy og stråling er fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet. I andre ledd presiseres det at arbeidsgiver også har ansvaret for å innrede arbeidsplassen slik at arbeidstaker unngår uheldig fysiske belastninger, herunder stille med nødvendige hjelpemidler. Et typisk eksempel her er ergonomiske tilpasninger på arbeidsplassen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater